Νομικές, Θεσμικές και Διοικητικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούνιος 2004 – Ιούλιος 2004

Πρόγραμμα
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Αντικείμενο
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ και τη Σύνοδο Κορυφής του Τάμπερε, οι κατευθύνσεις της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ε.Ε. επέβαλαν νέες προτεραιότητες και προσδιόρισαν νέους στόχους. Με δεδομένο το πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη συγκριτική αποτύπωση των βασικών κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής μετανάστευσης με σκοπό την κριτική αποτίμηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και την αξιολόγηση της συμβατότητάς του με το ευρωπαϊκό. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί η διοικητική πρακτική και θα διατυπωθούν εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα