Θεμελιώδη Δικαιώματα ατόμων με νοητική αναπηρία και ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Περίοδος
Ιούλιος 2010 – Νοέμβριος 2011

Πρόγραμμα
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Αντικείμενο
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει έρευνα γραφείου η οποία απεικονίζει την εξέλιξη του τομέα της πολιτικής στους τομείς της αναπηρίας και της ψυχικής υγείας σε σχέση με τα παρακάτω θέματα: α) άσκηση του δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση, β) κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ιδρύματα, γ) αναγνώριση ίσης νομικής ικανότητας, δ) πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει επιτόπια έρευνα και συγκεκριμένα: α) ποιοτική έρευνα με τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και τα άτομα με νοητικές αναπηρίες, β) παρατήρηση σε ιδρύματα και στην κοινότητα, γ) συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ομάδων εργασίας, δ) σύνταξη αναφοράς μετά από μελέτη περίπτωσης για τη χώρα και ε) συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Human European Consultancy, Ολλανδία
  • Centre for Disability Studies, University of Leeds, Ηνωμένο Βασίλειο
  • National University of Ireland, Galway, Ιρλανδία
  • Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Ουγγαρία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα