Συνοπτική αναφορά για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2008

Περίοδος
Αύγουστος 2008 – Οκτώβριος 2008

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01 Lot6

Αντικείμενο
Κύριο στόχο της συνοπτικής αναφοράς αποτέλεσε η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα το 2008. Η αναφορά εστίασε στους ακόλουθους τομείς: ρατσισμός και ξενοφοβία, διακρίσεις με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, το γενετήσιο προσανατολισμό ή τη διάκριση σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες ή σε πολλαπλές διακρίσεις, αποζημίωση των θυμάτων, τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, άσυλο, μετανάστευση και θέματα ενσωμάτωσης των μεταναστών, βίζα και συνοριακοί έλεγχοι, συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία “Αντιγόνη”, Ελλάδα