Τελική αξιολόγηση της προπαρασκευαστικής δράσης «Έρευνα και αξιολόγηση του προγράμματος για τα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»- Μέρος 1ο: Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

Περίοδος
Μάιος 2007 – Ιούλιος 2007

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας ( JLS/2006/A1/004) 

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα στοχεύει να αξιολογήσει την πενταετή λειτουργία του δικτύου των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε θεμελιώδη δικαιώματα και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις ενδεχόμενες διάδοχες δράσεις σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε. Στόχο του προγράμματος αποτελεί εξάλλου να αξιολογήσει το δίκτυο ως μηχανισμό για την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν α) επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις με τα μέλη του δικτύου, β) ομάδας εστίασης καθώς και γ)ανάλυση των αποτελεσμάτων και συναγωγή αποτελεσμάτων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
· KANTOR Management Consultants S.A. – Ελλάδα (Αρχηγός Κοινοπραξίας) 

· European Consultants Organisation – Belgium 

· Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ελλάδα