Μονάδα συντονισμού υποστήριξης των δράσεων ενίσχυσης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας – Ελλάδα

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2002 – Φεβρουάριος 2005

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Μέτρο 3.1. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η συγκρότηση μονάδας συντονισμού και υποστήριξης ενός δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ειδικότερα, κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • προετοιμασία του προγράμματος παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συντονισμός των φορέων που θα τις παρέχουν,
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
  • σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών και αξιολόγηση των δράσεων και αποτελεσμάτων της λειτουργίας του,
  • δημιουργία βάσης δεδομένων για τη λειτουργία του δικτύου,
  • επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στους φορείς σχεδιασμού και λειτουργίας του δικτύου,
  • δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του δικτύου.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  • Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ
  • INFOMAP A.E.