Ενεργητικές Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας των Νέων στην Ελλάδα

Περίοδος
Ιούλιος 1999 – Φεβρουάριος 2000

Πρόγραμμα
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην τυποποίηση και ανάλυση των ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας των νέων στην Ελλάδα, με κύριο κριτήριο αξιολόγησης την εφαρμογή των διεθνών μηχανισμών που αναφέρονται σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας των νέων. Ειδικότερα προσανατολίστηκε στη διεξαγωγή σύνθετης έρευνας πεδίου για την αξιολόγηση των αντίστοιχων μηχανισμών που ρυθμίζουν θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των νέων. Έμφαση δόθηκε σε ζητήματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και προώθησης της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα