Κράτος πρόνοιας και κοινωνικά δικαιώματα. Συμβολή στην ερμηνεία των μορφών συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας

ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ,  Κράτος πρόνοιας και κοινωνικά δικαιώματα. Συμβολή στην ερμηνεία των μορφών συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας ,  Πρόλογος Δ. Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, 540 σελ.

«Η συνταγματολογική σκέψη του Ξ. Κοντιάδη κάνει την εξής πορεία: Με αφετηρία την πολιτειολογική προσέγγιση της μετάβασης από το φιλελεύθερο κράτος στο κράτος πρόνοιας και την κρίση του τελευταίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες, επισημαίνεται η ιστορικότητα του συνταγματικού φαινομένου, δηλαδή η αλληλεξάρτηση αφενός του περιεχομένου αλλά και της ερμηνείας του Συντάγματος και αφετέρου των μεταβαλλόμενων μορφών του κρατικού φαινομένου. Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στα συνταγματικά κείμενα του 20ού αιώνα είναι αποτέλεσμα ακριβώς της μετεξέλιξης του σύγχρονου κράτους. Τα κοινωνικά δικαιώματα, ως διατάξεις που ρυθμίζουν κατ’ εξοχήν επίμαχη κοινωνική ύλη, παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά που αναλύει ο συγγραφέας, πριν προχωρήσει στη σύνδεση της επιχειρηματολογίας γύρω από το κανονιστικό περιεχόμενό τους με συγκεκριμένες προερμηνευτικές επιλογές. Η έννοια της ιστορικότητας εξειδικεύεται από τον συγγραφέα μέσω των κατασκευών του πραγματικού Συντάγματος και της σύγκρισης δικαίου, ως επικουρικών ερμηνευτικών μέσων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος της συνταγματικής ερμηνείας, ώστε να επιχειρηθεί η συναγωγή της ιστορικά ορθότερης συνταγματικής ερμηνείας». 

[από τον πρόλογο του Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ.]