Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εθνική έννομη τάξη. Οι ελληνικές δυσχέρειες προσαρμογής στην ευρωπαϊκή δημόσια τάξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ,  Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εθνική έννομη τάξη. Οι ελληνικές δυσχέρειες προσαρμογής στην ευρωπαϊκή δημόσια τάξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  Αθήνα-Κομοτηνή 2001, 454 σελ.

«Αντικείμενο της μελέτης είναι… η ενσωμάτωση της Σύμβασης στην ελληνική έννομη τάξη, όπως αυτή προκύπτει κατά πρώτο λόγο από το άρθρο 28 παρ. 1 Συντ. σε συνδυασμό με τους κυρωτικούς νόμους (ν.δ. 53/1974 και ν. 2400/1996). Επιρροή στο ζήτημα ασκούν πάντως, όπως θα δούμε, και άλλες συνταγματικές διατάξεις (π.χ. των άρθρων 25 παρ. 1, 87 παρ. 2 και 93 παρ. 3 και 4 Συντ.) καθώς βέβαια και η ιδιαίτερη φύση της ΕΣΔΑ ως “συνταγματικό εργαλείο της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. Με άλλες λέξεις, το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι πρωτίστως ποιες υποχρεώσεις απορρέουν καταρχήν από το Σύνταγμα και τα κυρωτικά της ΕΣΔΑ (κατ’ επέκταση και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων) νομοθετήματα για τα ελληνικά κρατικά όργανα, δηλαδή ποιες αρχές (οφείλουν να) διέπουν τη συμπεριφορά τους όταν αντιμετωπίζουν ζήτημα εφαρμογής της ΕΣΔΑ και συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του δικαιοδοτικού της μηχανισμού και, δευτερευόντως, πόσο φαίνονται (αν) έτοιμα να ανταποκριθούν αυτά (ιδίως τα δικαστήρια) στις ανωτέρω υποχρεώσεις». [από τον πρόλογο του συγγραφέα]