Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΑΡΜΑΣ,  Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Επιτροπής ,  (ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γιώργος Παπαδημητρίου), Αθήνα-Κομοτηνή 1998, 612 σελ.

 «Στο νέο διεθνές περιβάλλον ο Έλληνας νομικός αλλά και κάθε ενεργός πολίτης έχει ανάγκη έγκυρης πληροφόρησης για τις θέσεις που συγκροτούν τη νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων του Στρασβούργου και τις τάσεις που προσδιορίζουν την εξέλιξή της. Το δίκαιο της Σύμβασης υπόκειται άλλωστε, μετά την ενηλικίωσή του, σε αλλαγές που κατατείνουν αφενός στην προσαρμογή του στις νέες συνθήκες και αφετέρου στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη.» 

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους χρειαζόμαστε σήμερα ένα χρηστικό «εργαλείο δουλειάς» για τη Σύμβαση, από το οποίο να αντλούμε πληροφορίες για τον πλούσιο κανονιστικό και ιδεολογικοπολιτικό κόσμο της. Πληροφορίες, που οπλίζουν τον πολίτη για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του και επιτρέπουν γόνιμες επεξεργασίες για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια η ελευθερία του ανθρώπου στις σύγχρονες δημοκρατικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το βιβλίο του Ι. Δ. Σαρμά εκπληρώνει αυτήν τη λειτουργία με τον καλύτερο τρόπο». 

[Από τον πρόλογο του Καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ] 

Ο συγγραφέας είναι Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με προέλευση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Docteur d’Etat en droit και D.E.A. ποινικού, δημοσίου και δημοσιονομικού δικαίου. Μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, διετέλεσε νομικός συνεργάτης στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου από το 1990 έως το 1997. Δίδαξε τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει δημοσιεύσει στις εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ τα βιβλία Η συνταγματική και διοικητική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (α΄ έκδοση 1990, β΄ έκδοση 1994) και Η συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έκδοση 1997).