Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας

Γιάννης Α. Τασόπουλος, Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας, εκδ. Κριτική, 2014, 654 σελ.

Κάθε άνθρωπος μετρά εξίσου με τον άλλο. Κάθε πολίτης έχει μία ψήφο. Κάθε ψήφος είναι ισοδύναμη με την άλλη. Τελικώς, οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από την άθροιση των ψήφων. Επειδή οι απόψεις που υποστηρίζουν οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους, ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Αυτός είναι ο πυρήνας της λαϊκής κυριαρχίας και βασίζεται στην ισοτιμία των πολιτών και την ανόθευτη και αμερόληπτη, πολυκομματική και ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Η αμεροληψία της ψήφου και της ψηφοφορίας αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός δημοκρατικού ορθολογισμού.

Το βιβλίο εξετάζει κριτικά τη θεωρία για τη λαϊκή κυριαρχία που επικράτησε στη Μεταπολίτευση και τη στρεβλή εφαρμογή της στην πράξη που συνέτεινε καταλυτικά στην ελληνική κρίση, και αναπτύσσει μια εναλλακτική στρατηγική για τη δημοκρατική αρχή με άξονα την αμεροληψία και τον πλουραλισμό. Το συνταγματικό θεμέλιο της αμεροληψίας αναζητείται στον νοηματικό πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας. Η στενή έννοια της πολιτικής αμεροληψίας ισοδυναμεί με το τίμιο παιχνίδι, την ανόθευτη διεξαγωγή των εκλογών. Η πρόκληση της αμεροληψίας αφορά την πολιτική αμεροληψία με την ευρεία έννοια: την ουσιαστική εκπλήρωση των όρων του πολιτικού φιλελευθερισμού που θεσπίζει το δημοκρατικό Σύνταγμα για τη δίκαιη αντιμετώπιση των πολιτών.