Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΛΙΛΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ,  Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 47 σελ.

Ο νομοθέτης επιχειρεί με το ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» να ρυθμίσει τη ροή των προσωπικών πληροφοριών στο πλαίσιο του κράτους, της οικονομίας, και της κοινωνίας και να οργανώσει τις πληροφοριακές σχέσεις μεταξύ των προσώπων, οριοθετώντας με ουσιαστικούς, οργανωτικούς, διαδικαστικούς και κυρωτικούς κανόνες τη συνταγματικά ανεκτή επεξεργασία αυτών των δεδομένων. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το κανονιστικό πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών. Ειδικότερα, αναπτύσσονται οι νομοθετικές προϋποθέσεις και επιταγές για τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία τους και καταγράφονται τα δικαιώματα των ατόμων που κατοχυρώνει και οργανώνει ο νόμος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στοιχείο του θεσμικού ελέγχου, καθώς η ίδρυση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η θεσμοθέτηση ανεξάρτητου, προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο του συστήματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιχειρείται, τέλος, η ανίχνευση και η ανάδειξη των εγγενών και εξωγενών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των δικαιϊκών κανόνων. Προβλημάτων, που συνοψίζονται εν τέλει στο ερώτημα: μπορούν το δίκαιο και οι σημερινοί θεσμοί να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις και λύσεις στα ζητήματα που θέτει η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;