Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς αναζήτηση μίας νέας θεσμικής ταυτότητας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς αναζήτηση μίας νέας θεσμικής ταυτότητας,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 37 σελ.

Η εμπέδωση των υπερεθνικών αρχών στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάβρωση που αυτές επέφεραν στην Πολιτεία δημιούργησαν την εντύπωση ότι ενωσιακή και εθνική έννομη τάξη θα εξακολουθούσαν να βρίσκονται εσαεί σε ανταγωνιστική σχέση. Η εντύπωση αυτή αντιστρατευόταν όμως στην πεμπτουσία του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Αργά ή γρήγορα, η διαλεκτική τού ιστορικού γίγνεσθαι θα οδηγούσε σε συγκλίσεις, οι οποίες θα άμβλυναν σταδιακά τη συστηματική και θεσμική καθαρότητα όχι μόνο της Πολιτείας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η υποδοχή πολιτειακών αρχών στο ενωσιακό θεσμικό οικοδόμημα με τη μετάγγιση στην Ένωση της δημοκρατικής αρχής, της αρχής του κράτους δικαίου και της κοινωνικής αρχής, των αρχών δηλαδή που συνιστούν το σκληρό πυρήνα και την καρδιά της Πολιτείας. Η σχετική διεργασία έδωσε τους πρώτους καρπούς της στη Συνθήκη του Μάαστριχ. Οι καρποί αυτοί εμπλουτίστηκαν έπειτα στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει ήδη να γίνει δημοκρατική, δικαιοκρατική και κοινωνική.