Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας

ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,  Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, 73 σελ.

Ενδεχόμενη μελλοντική αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος δεν απαντά στα ποικίλα νομικά ζητήματα που θέτει η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων – πέρα από τους τυχόν συνταγματικούς περιορισμούς που μπορεί να θέτουν οι ίδιες οι αναθεωρημένες διατάξεις. Η γνώση των νομικών αυτών ζητημάτων και των απαντήσεων που μπορούν να δοθούν σε αυτά είναι δυνατόν να συμβάλει στην ιδεολογική αποφόρτιση της όλης συζήτησης και να επιτρέψει την έγκαιρη, νηφάλια και ορθολογική προσέγγιση ενός τόσο πολυσυζητημένου και πολιτικά ευαίσθητου θέματος.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο παράδειγμα ενός άλλου ευρωπαϊκού κράτους που διαθέτει, παραδοσιακά, διεθνώς αναγνωρισμένα δημόσια πανεπιστήμια υψηλότατου επιστημονικού κύρους παρά την ύπαρξη και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για τη Γερμανία, στην οποία η δυνατότητα αναγνώρισης μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προβλέπεται στο γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση.
Τα κυριότερα νομικά ζητήματα που ανέκυψαν από την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στη Γερμανία αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.