Η προσωρινή προστασία στα δημόσια έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες (ν. 2522/97)

XΡΙΣΤΟΣ Γ. ΓΕΡΑΡΗΣ,  Η προσωρινή προστασία στα δημόσια έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες (ν. 2522/97),  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 63 σελ.

Τα δημόσια έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που ανατίθενται από φορείς του δημόσιου τομέα αποτελούν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Ο κοινοτικός νομοθέτης επιχείρησε την εναρμόνιση των κανόνων διεξαγωγής των δημόσιων διαγωνισμών για να εξασφαλίσει κοινές συνθήκες ανταγωνισμού. Έτσι εκδόθηκε η αποκαλούμενη «δικονομική» οδηγία 89/665/ΕΟΚ που καθορίζει ένα ελάχιστο πλαίσιο προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας. 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση των ζητημάτων που θέτει ο ν. 2522/1997 για την προσαρμογή προς τη δικονομική οδηγία, καθόσον αφορά ειδικά την προσωρινή προστασία. Η νομοθετική ρύθμιση εφαρμόζεται στη διαδικασία τόσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και των πολιτικών δικαστηρίων. Ωστόσο τα σχετικά ζητήματα εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το διοικητικό δικονομικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί πλέον με δύο αυτοτελή ένδικα βοηθήματα, την αναστολή εκτελέσεως και τα ασφαλιστικά μέτρα. 

Η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του νόμου, την τήρηση της διοικητικής προδικασίας, την εφάπαξ άσκηση της αίτησης, την αρχή του επίκαιρου της λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και την προσωρινή διαταγή. Ο συντάκτης της εκτιμά, ότι η εφαρμογή του ν. 2522/1997 θα δρομολογήσει μία γενικότερη μεταρρύθμιση της προσωρινής προστασίας στο χώρο των διοικητικών διαφορών.