Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ (Επιμέλεια),  Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων,  Αθήνα-Κομοτηνή 2001, 196 σελ.

Οι ηλιακοί περιορισμοί δεν έχουν ως σήμερα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της επιστήμης και της νομολογίας. Η μη συνεκτίμησή τους ως βασικής παραμέτρου σε πολλά προβλήματα δεν επέτρεψε να απαντηθούν ερωτήματα που συνέχονται με τις αποκλίσεις από το γενικό κανόνα της δικαιοπρακτικής ηλικίας, ώστε να καταργηθούν αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι περιορισμοί. 

Τα πορίσματα της έρευνας μπορεί να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του νομοθέτη και οι προτάσεις της να αποτελέσουν μια ουσιαστική συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της νομοθεσίας μας.