Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ,  Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,  Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 344 σελ.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν μια κατηγορία πληθυσμού που αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Ανεξάρτητα από τις αιτίες της δημιουργίας παρόμοιων προβλημάτων, η διατήρησή τους συνεπάγεται τόσο την αδυναμία εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης όσο και τον περιορισμό της προσωπικής αυτονομίας ενός μεγάλου ποσοστού ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων και προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιδιώκεται η συστηματική ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ο έλεγχος της προσαρμογής του στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής Πρόνοιας και, τέλος, ο σχεδιασμός εναλλακτικών μοντέλων για την κάλυψη των ενδεχόμενων κενών ή θεσμικών στρεβλώσεων που παρεμποδίζουν την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.