Σχέδιο κώδικα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Πρωτοβουλία του Υπουργείου Προεδρίας για τη βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ (Επιμέλεια),  Σχέδιο κώδικα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Πρωτοβουλία του Υπουργείου Προεδρίας για τη βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997, 236 σελ.

Η πρόβλεψη, από το νόμο 2190/94, της αναγκαίας εξουσιοδότησης για τη σύνταξη σχεδίου Κώδικα Διοικητικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα των ειδικών επιστημόνων που ανέλαβε αυτό το δυσχερές εγχείρημα, να προχωρήσει στη σύνταξη ενός ενιαίου νομοθετήματος το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν την οργανωτική δομή, τη λειτουργία και τις διαδικασίες που διέπουν το δημόσιο τομέα, την ανάπτυξη του αποκεντρωτικού συστήματος, τις σχέσεις κράτους – πολίτη και, τέλος, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. 

Μια τέτοια κωδικοποίηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και των διάσπαρτων και συχνά αντικρουόμενων ρυθμίσεων για το ίδιο ζήτημα, ως βασικές αιτίες της δυσλειτουργίας του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.