Οικονομικές ανισότητες και πολιτική υγείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ,  Οικονομικές ανισότητες και πολιτική υγείας,  Πρόλογος Πάνος Τσακλόγλου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 162

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος
Εισαγωγή 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Οικονομικές ανισότητες και υγεία: εννοιολογική προσέγγιση

1ο Κεφάλαιο
Ζητήματα οριοθέτησης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ οικονομικών ανισοτήτων και επιπέδου υγείας του πληθυσμού
1.3 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

2ο Κεφάλαιο
Η ισότητα ως θεμελιώδης αρχή στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής υγείας 
2.1 Εισαγωγή
2.2 Η ισότητα ως θεμελιώδης αρχή της πολιτικής υγείας
2.2.1 Ισότητα στην υγεία
2.2.2 Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας
2.2.3 Ισότητα στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας 
2.3 Συμπεράσματα 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οικονομική ανάπτυξη, ανισότητες και υγεία: ευκαιρίες και απειλές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

3ο Κεφάλαιο
Φτώχεια, υγεία και υπηρεσίες υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες
3.1 Εισαγωγικά
3.2 Διαστάσεις των οικονομικών ανισοτήτων
3.3 Επίπεδο υγείας
3.4 Διαθεσιμότητα και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας
3.5 Συμπεράσματα 

4ο Κεφάλαιο
Οικονομικές ανισότητες και υγεία στις αναπτυγμένες χώρες
4.1. Εισαγωγικά
4.2 Η επίδραση των οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία των πολιτών των αναπτυγμένων χωρών
4.2.1 Η επίδραση των οικονομικών ανισοτήτων στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού
4.2.2 Η επίδραση των οικονομικών ανισοτήτων στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας
4.2.3 Ισότητα στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας
4.3 Συμπεράσματα 

Επίμετρο
Βιβλιογραφία
Παράρτημα