Δεσμευμένοι Συνδυασμοί και Σύνταγμα. Ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ – Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Πρόλογος Δ. Τσάτσος,  Δεσμευμένοι Συνδυασμοί και Σύνταγμα. Ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο τρόπος εκλογής των βουλευτών, εάν οι εκλογές πραγματοποιηθούν πριν από την παρέλευση δεκαοκταμήνου από τις προηγούμενες, οπότε οι βουλευτές εκλέγονται με το σύστημα της λίστας. 

Η διασφάλιση ότι η λίστα δεν θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης των βουλευτών από τις κομματικές ηγεσίες, ούτε όμως και ως μηχανισμός αυτόματης αναπαραγωγής του πολιτικού προσωπικού, αποτελεί ζήτημα κορυφαίας σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος…………………………………………….9 

Ι. Η επίμαχη ρύθμιση της εκλογικής 
νομοθεσίας…………………………………………..15 

ΙΙ. Οι δεσμευμένοι συνδυασμοί ως εξαίρεση 
στο σύστημα του σταυρού προτίμησης………….19 

ΙΙΙ. Η ratio της κατ’ εξαίρεση εφαρμογής των
δεσμευμένων συνδυασμών……………………….28 

IV. Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία του 
άρθρου 10 Ν. 3231/2004………………………….39