Η Πρόσφατη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Κ. ΣΠΑΝΟΥ, Χ. ΝΤΟΥΧΑΝΗΣ, Σ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ,  Η Πρόσφατη Διοικητική Μεταρρύθμιση,  Πρόλογος-Επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσάνθάκης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2011, 114 σελ.

Με σειρά προεδρικών διαταγμάτων και μία πρωθυπουργική απόφαση η Πολιτεία προέβη στη μεταβολή του ονόματος, της διοικητικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων σειράς υπουργείων, υποδηλώνοντας την πρόθεσή της να προβεί στη μεταρρύθμιση του ισχύοντος διοικητικού συστήματος. Αντικείμενο της επέλθουσας μεταβολής είναι οι κεντρικές υπηρεσίες του κράτους. Επίσης με τον πρόσφατο Ν. 3812/2009 καθιερώθηκε σειρά μεταβολών και τροποποιήσεων που αφορούν το ισχύον σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο.
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται μελέτες που αναλύουν και αποτιμούν, υπό το πρίσμα του Δημοσίου Δικαίου και της Διοικητικής Επιστήμης, τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση.