Ποιότητα Υπηρεσιών και Δημόσιο Marketing

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ,  Ποιότητα Υπηρεσιών και Δημόσιο Marketing,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, 134 σελ.

Η δημόσια δράση και οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων της μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα από τη συνδυασμένη χρήση των μεθοδολογιών διασφάλισης ποιότητας και μάρκετινγκ. Αρκεί οι μεθοδολογίες αυτές να µην μεταφερθούν άκριτα και μηχανιστικά από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο, αλλά να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του πεδίου εφαρμογής τους: να δανειστούν τα κοινά στοιχεία, να προσαρμόσουν τα παραπλήσια και να επινοήσουν όσα αναγκαία για το δημόσιο δεν χρειάστηκαν οι επιχειρήσεις. 

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να καταγράψει τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ κατά την εφαρμογή του στο δημόσιο χώρο και να τεκμηριώσει την υπόθεση ότι το δημόσιο μάρκετινγκ, σε αντίθεση µε όσα συνήθως ισχύουν στο χώρο των επιχειρήσεων, συνδέεται άρρηκτα µε το ερώτημα της ποιότητας των δημοσίων προϊόντων. Πραγματεύεται τις ποιοτικές διαστάσεις της δημόσιας δράσης και εκθέτει ευσύνοπτα βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές διασφάλισης ποιότητας. Συζητά, τέλος, τις πολιτισμικές και αξιακές παραμέτρους της δημόσιας δράσης και τον τρόπο µε τον οποίο, κατ’ αντιδιαστολή και πάλι µε τις αντίστοιχες προσεγγίσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτές καθίστανται συμβατές µε τα προτάγματα της ποιότητας και τις θετικές διαστάσεις του μάρκετινγκ στην προοπτική μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης.