Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας (πρόλογος Κ. Στεφανής)

ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ,  Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας (πρόλογος Κ. Στεφανής),  Επίμετρο Αντώνης Βγόντζας, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, 303 σελ.

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται η κριτική προσέγγιση τεσσάρων σημαντικών δημόσιων πολιτικών στον τομέα της υγείας, που έλαβαν χώρα την περίοδο 2003-2004. Πρόκειται για τη σύσταση οργάνων αρμόδιων για το στρατηγικό σχεδιασμό και το συντονισμό της δημόσιας υγείας, την αναδιοργάνωση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιατρικής εκπαίδευσης για την απόκτηση ειδικότητας και τη σύνταξη του Κώδικα άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής δεοντολογίας. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές, δεδομένου ότι αγγίζουν πτυχές και περιοχές του υγειονομικού τομέα με ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στη συνολική λειτουργία του συστήματος υγείας και συνιστούν τομή για τη θεσμική διαρρύθμιση της πολιτικής υγείας. Η εξειδικευμένη προσέγγιση που επιχειρούν τα επίμαχα νομοθετικά κείμενα, αναδεικνύει την τάση επικράτησης μιας νέας φιλοσοφίας ως προς τη θεσμική ολοκλήρωση και εξέλιξη του υγειονομικού τομέα, η οποία υπερβαίνει τις παραδοσιακές «ολιστικές» μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και προσανατολίζεται στις επιμέρους τομεακές ρυθμίσεις.