Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Χρόνος: 29-30.3.2006
Τόπος: Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
Γλώσσες: Ελληνικά

Θεματικές ενότητες: 

  • Ιστορική διαδρομή και ιδεολογικές τάσεις του Πανεπιστημίου
  • Η ευρωπαϊκή πρόκληση στην ανώτατη εκπαίδευση
  • Δομές αυτοδιοίκησης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου
  • Η προοπτική των μη κρατικών Πανεπιστημίων
  • Πανεπιστήμιο – Κοινωνία – Αγορά
  • Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι: Τάσεις και προτάσεις μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης
  • Δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι: Προβλήματα εκσυγχρονισμού του ελληνικού Πανεπιστημίου