Ανακοινώσεις προγράμματος Ψυχαργώς

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης – Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Άξονα Προτεραιότητας 14 Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», πρόκειται να αναθέσει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τομέα Ψυχικής Υγειάς με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την 26η Μαρτίου 2012 στο email: centre@cecl.gr , στο fax: 210-3390522 ή στα γραφεία του Κέντρου, στη διεύθυνση Ακαδημίας 43 Τ.Κ. 10672 Αθήνα.
Προσφορές μπορούν να καταθέσουν όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και λειτουργούν νόμιμα. Αποκλείονται όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, κηρυχθήκαν έκπτωτοι από φορείς του δημόσιου τομέα ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Για τις προδιαγραφές του υπό ανάθεση έργου παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.