Η πρακτική της προδικαστικής κράτησης: Παρακολούθηση εναλλακτικών λύσεων και δικαστικών αποφάσεων

Περίοδος
Ιούνιος 2014 – Μάιος 2016

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αντικείμενο
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του σεβασμού του δικαιώματος στην ελευθερία των υπόπτων και κατηγορουμένων, με την μείωση της χρήσης της μεθόδου της προσωρινής κράτησης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν είναι αναγκαία για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων όπως η εξασφάλιση της συμμετοχής σε δίκη, η προστασία των αποδεικτικών στοιχείων ή μαρτύρων, ή η πρόληψη της εκ νέου παράβασης. 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα δημιουργηθεί μια μοναδική βάση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το τι προκαλεί στην πράξη την εκτεταμένη χρήση της μεθόδου της προσωρινής κράτησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές (πέραν της απλής αξιολόγησης του νομικού πλαισίου) σε 10 χώρες της ΕΕ και θα προχωρήσει σε διάδοση των αποτελεσμάτων σε φορείς χάραξης πολιτικής, δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους υπεράσπισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου εκπόνησε την έκθεση για τον θεσμό της προσωρινής κράτησης στην Ελλάδα. Η έκθεση, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, καταγράφει τις απόψεις συνηγόρων υπεράσπισης, δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με τη διαδικασία, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και τις συνθήκες επανεξέτασής της. Αποτελεί μία σε βάθος συμβολή στην υφιστάμενη γνώση για τον θεσμό της προσωρινής κράτησης και τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Επιπλέον εκπονήθηκε και συγκριτική έκθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών στα 10 κράτη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Για να δείτε τις εθνικές εκθέσεις των άλλων κρατών πιέστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πιέστε εδώ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Fair Trials International, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Human Rights Monitoring Institute, Λιθουανία
  • University of the West of England, Αγγλία
  • Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
  • Irish Penal Reform Trust, Ιρλανδία
  • Leiden University, Ολλανδία
  • Polish Helsinki Committee, Πολωνία
  • APDHE, Ισπανία
  • Associazione Antigone, Ιταλία