Εγχειρίδιο εκπαίδευσης για επαγγελματίες πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας

Στο πλαίσιο του έργου «EMPOWER REF_Ενδυνάμωση επαγγελματιών και προσφυγικών κοινοτήτων για τον εντοπισμό, αναγνώριση και πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στην Ελλάδα», που βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων επαγγελματιών πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, εκπονήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των δράσεων εκπαίδευσης. Στόχος των εργαστηρίων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, ήταν να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξει τον διάλογο, την ανταλλαγή πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας. Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και διαδικτυακά με επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος, Κρήτη, Λάρισα, Ιωάννινα κ.ά.).

Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο των εργαστηρίων, αποτέλεσε τo Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Αναγνώριση, Διαχείριση και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας. Tο περιεχόμενο του εγχειριδίου εκπαίδευσης περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής» που εργάζονται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας αλλά και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, καλές πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες από τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών, το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Εγχειρίδιο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της έμφυλης βίας από τους επαγγελματίες που καλούνται να διαχειριστούν αναφερόμενα περιστατικά καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και  τη διεύρυνση γνώσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη και αποτροπή του φαινομένου και στην αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που διαβιούν στα διάφορα συστήματα υποδοχής στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα www.empowerref.gr. Όσοι επαγγελματίες ή φορείς που ασχολούνται με θέματα προσφύγων και μεταναστών, επιθυμούν να λάβουν δωρεάν έντυπα αντίτυπα του εγχειριδίου μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/uTdr5GQGKEax8QneA.

Το έργο EMPOWERREF υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας) και τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε.