22 Φεβρουαρίου 2023:
Προστασία του Καταναλωτή στην Ψηφιακή Οικονομία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και νομικούς εν γένει που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή και το δίκαιο των συμβάσεων γενικότερα. Επιπλέον, αφορά ειδικούς κι επιστήμονες των προσωπικών δεδομένων και νομικούς που ασχολούνται συμβουλευτικά ή δικαστηριακά με υποθέσεις που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και τις επιχειρήσεις εξ αποστάσεως, τις επιχειρήσεις ψηφιακών παροχών και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστασία του Καταναλωτή στην Ψηφιακή Οικονομία», στις 22/02/2023, ημέρα Τετάρτη , και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και νομικούς εν γένει που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή και το δίκαιο των συμβάσεων γενικότερα. Επιπλέον, αφορά ειδικούς κι επιστήμονες των προσωπικών δεδομένων και νομικούς που ασχολούνται συμβουλευτικά ή δικαστηριακά με υποθέσεις που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και τις επιχειρήσεις εξ αποστάσεως, τις επιχειρήσεις ψηφιακών παροχών και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

ΣΚΟΠΟΣ

Από το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε μία νέα σειρά νομοθετημάτων με στόχο την προσαρμογή του Ενωσιακού δικαίου στην ψηφιακή οικονομία. Με τη νέα νομοθεσία επιδιώκεται η διεύρυνση της προστασίας του καταναλωτή, ιδίως στις εξ αποστάσεως συμβάσεις και στο πεδίο της προμήθειας ψηφιακών παροχών, καθώς και στα δικαιώματα των καταναλωτών από πηγές κινδύνων των αυτοματοποιημένων μεθόδων αγοράς (λ.χ. συναλλαγές μέσω αυτοματοποιημένων συναλλαγών και ψηφιακής πλατφόρμας). Δεσπόζουσα θέση στις καινοτόμες ρυθμίσεις κατέχει η περίπτωση της εξομοίωσης των προσωπικών δεδομένων με το χρηματικό αντάλλαγμα σε ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων, οπότε και ανακύπτει το ζήτημα του συγκερασμού και της αναζήτησης της ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικότητας και τη ρύθμιση του ψηφιακού συναλλακτικού βίου.

Οι κυριότερες από τις Οδηγίες, που – ως τώρα – θέσπισε η Ένωση, ενσωματώθηκαν πρόσφατα στην ελληνική έννομη τάξη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν συστηματικά οι νέες διατάξεις και να αναλυθούν τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη ενσωμάτωση και τη συστηματική τους ένταξη στην ελληνική έννομη τάξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ι. Εισαγωγή στην προβληματική

ΙΙ. Η Οδηγία 2019/2161/ΕΕ («Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές»)

  A. Tελολογία και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας

 Β. Υποχρεώσεις προσυμβατικής πληροφόρησης

 Γ.  Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση

 Δ. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

  Ε. Ο Ν. 4933/2022 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019.

ΙΙΙ. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Η έννοια του «ψηφιακού περιεχομένου»

2. Η έννοια της «ψηφιακής υπηρεσίας»

3. Η έννοιας της «προμήθειας» ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών

Γ. Πεδίο εφαρμογής

1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

3. Η ιδιαίτερη προβληματική των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως «αντιπαροχής» στις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

Δ. Η συμμόρφωση των αγαθών στο περιεχόμενο της σύμβασης

Ε. Δικαιώματα και ευθύνη των συμβαλλομένων

Στ. Τερματισμός της σύμβασης

Ζ. Ειδικά ζητήματα

Η. Ο Ν. 4967/2022 για την εΕνσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019.

IV. Κριτική αποτίμηση των νέων διατάξεων – Η προβληματική της ενσωμάτωσης των νέων διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο.

V. Summa Summarum: Γενικά συμπεράσματα και καταληκτικές παρατηρήσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Δεβετζής

Ο Δρ Δημήτριος Δεβετζής είναι Eπικουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick  της Κύπρου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένο διαμεσολαβητής.

Αποφοίτησε ως πρώτος αριστεύσας από το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Αστικό, Αστικό δικονομικό και Εργατικό δίκαιο του ιδίου Τμήματος. Μεταπτυχιακές σπουδές (Magister Legum Europae) πραγματοποίησε και στη Νομική Σχολή του Leibniz Universität Hannover, στη Γερμανία (βαθμός: “άριστα”), όπου κατόπιν εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών (Dr. iur.) με βαθμό «άριστα». Υπήρξε επί σειρά ετών υπότροφος του IKY και– ως υποψήφιος διδάκτορας – υπότροφος της DAAD.

 Έχει εργαστεί στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (ως υπότροφος ΙΚΥ), στη Νομική Σχολή του Leibniz Universität Hannover, ως ερευνητής, καθώς επίσης και στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του εν λόγω Ιδρύματος. Από το 2018 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό. Διδάσκει σε προπτυχιακό – μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από το 2022 είναι Επισκέπτης καθηγητής του Leibniz Universität Hannover στη Γερμανία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Θράκης, καθώς και στη Νομική Σχολή του Paris Lodron Universität Salzburg, στην Αυστρία.

Ομιλεί πέντε ξένες γλώσσες και οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής μία μονογραφία, δύο μονογραφίες υπό έκδοση και ευάριθμες μελέτες που τυγχάνουν ετεροαναφορών στην ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80€
Για νομικά πρόσωπα: 100€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 16/02/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 8/02/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου ( η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά το υλικό του σεμιναρίου και μία σύντομη οπτικογραφημένη ανάλυση ορισμένων επιμέρους προβληματικών της παρουσίασης (βίντεο).

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.


Φόρμα Εγγραφής