24 Σεπτεμβρίου 2020: Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Δημοπράτησης Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.Δη.Σ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Δημοπράτησης Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.Δη.Σ», στις 24/09/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ομάδα – Στόχος του σεμιναρίου αποτελούν τα στελέχη των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, Μελετητικών Εταιρειών και Εταιρειών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ) που συμμετέχουν σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Δημοπράτησης της Κεντρικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση της ομάδας – στόχου με το Θεσμικό Πλαίσιο των Δημοπρατήσεων Έργων, Μελετών και ΠΤΛΕΥ, η ενημέρωση επί των προαπαιτούμενων ενεργειών και η εξοικείωση με τη διαδικασία υποβολής προσφοράς με την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΕΡΓΩΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Ν. 4412/16
  • Π.Δ. 71/2019
  • Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής
  • Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ
  • Σύνταξη Ε.Ε.Ε.Σ. – Τ.Ε.Υ.Δ.
  • Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη μορφή step –by –step διαδικασίας.
  • Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων Παροχής Διευκρινήσεων
  • Διαδικασία Υποβολής Προδικαστικών Προσφυγών – Ενστάσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Γεώργιος Φράγκος

Εισηγητής με πολυετή εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, στη διενέργεια Διαγωνιστικών Διαδικασιών δημοπράτησης Έργων, Μελετών και ΠΤΛΕΥ και στην υποβολή προσφορών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΕΡΓΩΝ.  

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.  

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.