17 Σεπτεμβρίου 2020: Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων στην Εσωτερική (ευρωπαϊκή) Αγορά και οι Επικείμενες Αλλαγές στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων στην Εσωτερική (ευρωπαϊκή) Αγορά και οι Επικείμενες Αλλαγές στην Ελληνική Έννομη Τάξη», στις 17/09/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νομικούς της πράξης (Δικηγόρους, Δικαστές κ.ά.), σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα αφορούν το δίκαιο των συμβάσεων και την προστασία του καταναλωτή, σε φοιτητές νομικών και οικονομικών σχολών όλων των βαθμίδων, καθώς και σε οικονομολόγους ή επιχειρηματίες με ενδιαφέρον για τους κανόνες που διέπουν την πώληση αγαθών και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών σε καταναλωτές.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συστηματική παρουσίαση και η λυσιτελής ανάλυση των νέων ρυθμίσεων του κανονιστικού πλαισίου του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων και της προστασίας του καταναλωτή, με έμφαση στην εξοικείωση με τις επικείμενες αλλαγές που η υποχρεωτική ενσωμάτωσή τους επιφέρει στην ελληνική έννομη τάξη και την έκθεση των δογματικών ζητημάτων που αναφύονται σχετικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η θεματική του Σεμιναρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρόσφατου νομοθετικού αμητού της στο πεδίο του δικαίου των συμβάσεων και της προστασίας του καταναλωτή. Έμφαση δίδεται στις καινοφανείς και πρωτότυπες ρυθμίσεις σχετικά συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (Οδηγία (ΕΕ) 2019/770) και στο νέο δίκαιο της πώλησης αγαθών (Οδηγία (ΕΕ) 2019/771), ενώ επιχειρείται η κριτική προσέγγιση κρίσιμων προβληματικών που εν προκειμένω προκύπτουν, όπως η συμβατότητα και η εναρμόνιση των νέων αυτών ρυθμίσεων με το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η εξέταση της προβληματικής της ένταξής τους στην ελληνική έννομη τάξη. Ένα ευσύνοπτο ενδεικτικό διάγραμμα των εισηγήσεων έχει ως εξής:

Ι. Εισαγωγή στην προβληματική των νέων ρυθμίσεων του ενωσιακού δικαίου των συμβάσεων

ΙΙ. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 για την πώληση αγαθών

Α. Γενικά

Β. Πεδίο εφαρμογής

1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

Γ. Η συμμόρφωση των αγαθών στο περιεχόμενο της σύμβασης

1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις συμμόρφωσης

2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις συμμόρφωσης

Δ. Τα δικαιώματα του αγοραστή και η ευθύνη του πωλητή

Ε. Τερματισμός της σύμβασης

Στ. Ειδικά ζητήματα

Ζ. Συμπεράσματα

ΙΙΙ. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

Α. Γενικά

Β.  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Η έννοια του «ψηφιακού περιεχομένου»

2. Η έννοια της «ψηφιακής υπηρεσίας»

3. Η έννοιας της «προμήθειας» ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών

Γ. Πεδίο εφαρμογής

1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

3. Η ιδιαίτερη προβληματική των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως «αντιπαροχής» στις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

Δ. Η συμμόρφωση των αγαθών στο περιεχόμενο της σύμβασης

Ε. Δικαιώματα και ευθύνη των συμβαλλομένων

Στ. Τερματισμός της σύμβασης

Ζ. Ειδικά ζητήματα

Η. Συμπεράσματα

IV. Κριτική αποτίμηση των νέων διατάξεων – Η προβληματική της ενσωμάτωσης των νέων διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο

V. Summa Summarum: Γενικά συμπεράσματα και καταληκτικές παρατηρήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Δεβετζής

Ο Δημήτριος Δεβετζής είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και από τον Ιανουάριο του 2020 Λέκτορας του Τμήματος Νομικής του Philips University (Λευκωσία). Αποφοίτησε ως πρώτος αριστεύσας από το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  στο Αστικό, Αστικό δικονομικό και Εργατικό δίκαιο του ιδίου Τμήματος. Μεταπτυχιακές σπουδές (Magister Legum Europae) πραγματοποίησε και στη Νομική Σχολή του Leibniz Universität Hannover, στη Γερμανία, όπου κατόπιν εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών (Dr. iur.) με βαθμό «άριστα». Υπήρξε επί σειρά ετών υπότροφος του IKY και– ως υποψήφιος διδάκτορας – υπότροφος της DAAD. Έχει εργαστεί στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (ως υπότροφος ΙΚΥ), στη Νομική Σχολή του Leibniz Universität Hannover, ως ερευνητής, καθώς επίσης και στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι διδάσκων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του εν λόγω Ιδρύματος. Από το 2018 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό. Διδάσκει σε προπτυχιακό – μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής μία μονογραφία και ευάριθμες μελέτες που τυγχάνουν ετεροαναφορών στην ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.