24 Απριλίου 2024
Ηθική παρενόχληση και έμφυλες διακρίσεις στο χώρο της εργασίας

Πού απευθύνεται;

Απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιρειών, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, επιχειρηματίες, στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (HR), μέλη διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και εργαζομένους, με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια του mobbing και των έμφυλων διακρίσεων στην εργασία, η ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θέτουν α) ο ν.4808/2021 για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και β) η σχετική με την απαγόρευση των έμφυλων διακρίσεων νομοθεσία, η πληροφόρηση τους σχετικά με τις πρακτικές συνέπειες των ανωτέρω διατάξεων και η συμμόρφωση των εταιρειών που συνεργάζονται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Περιεχόμενο

Ενότητα Α: Ηθική παρενόχληση – “mobbing”

1. Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης – “mobbing”

Α. Τα ελάχιστα εννοιολογικά γνωρίσματα του “mobbing” – Μορφές εμφάνισης (Case studies) – Αίτια και συνέπειες – Στατιστικά Δεδομένα

Β. Η ηθική παρενόχληση ως «απλή» ή «μη σεξουαλική» παρενόχληση – Διάκριση από τη «σεξουαλική παρενόχληση»

2. Η προστασία από την ηθική παρενόχληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ειδικότερα: Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 190 και η Σύσταση 206

3. Η προστασία από την ηθική παρενόχληση σε εθνικό επίπεδο

Α. Η προστασία από φαινόμενα παρενόχλησης πριν τον ν. 4808/2021 – Η ευθύνη του εργοδότη και τα αντίστοιχα δικαιώματα του θύματος της παρενόχλησης – Ευθύνη άλλου δράστη έναντι του θύματος και του εργοδότη

B. Η ευθύνη δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4808/2021 για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία

α) Πεδίο εφαρμογής  και Ορισμοί

β) Υποχρεώσεις εργοδότη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης – Υποχρεώσεις εργοδότη ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπικού – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα

γ) Δικαιώματα εργαζομένων – θυμάτων περιστατικών βίας και παρενόχλησης  – Το ζήτημα της υπαιτιότητας

δ) Βάρος Απόδειξης – Αποδεικτικά μέσα

ε) Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων

4. Η αντιμετώπιση της παρενόχλησης στο Δημόσιο

Ενότητα Β:  Διακρίσεις και παρενόχληση λόγω φύλου στην εργασία

1. Το νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – Αντικειμενικό και Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

2. Η απαγόρευση των διακρίσεων ως ειδική έκφανση της γενικής αρχής της ίσης μεταχείρισης – Προϋποθέσεις εφαρμογών των δύο θεσμών

3. Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου (Case studies) – Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης – Η παρενόχληση ως διάκριση

4. Λόγοι που δικαιολογούν διακρίσεις λόγω φύλου (Επιτρεπόμενες διακρίσεις)– Θετικά μέτρα για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας

5. Έννομες συνέπειες – Δικαιώματα των θυμάτων διάκρισης λόγω φύλου

6. Βάρος απόδειξης – Διασφάλιση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Εισηγήτρια

Η Ζαφειρούλα Θ. Πουτλή είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το εργατικό δίκαιο.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Η μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία έχει θέμα: «Η ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο (“mobbing”) και οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4808/2021″, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο με ζητήματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αντίγραφο του υλικού της παρουσίασης του σεμιναρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία, καθώς και νομολογία (case studies) ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24/4/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 18/4/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 10/4/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής