Menu

13 Δεκεμβρίου 2022: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στη Πράξη – Νομολογιακά και Μεθοδολογικά Σχόλια

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στη Πράξη:  Νομολογιακά και Μεθοδολογικά Σχόλια», στις 13/12/2022, ημέρα Τρίτη , και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

α) σε στελέχη και νομικούς συμβούλους, αλλά και μάχιμους ή μη δικηγόρους που ασχολούνται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών και οικονομικών φορέων.

β) σε λογιστές και εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών – οικονομικών φορέων ή συμβούλους που ασχολούνται με την υλοποίηση έργων ψηφιακής διακυβέρνησης.

γ) όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών αρχών διοικητικού δικαίου και ασχολείται θεωρητικά ή πρακτικά με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εισαγωγής νέων τεχνολογιών στο διοικητικό και δικαϊκό γίγνεσθαι.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο, έχει διττή στόχευση:

Α) Αφενός, επιδιώκει τον μεθοδολογικό (από άποψη νομικής επιστήμης και θεωρίας δικαίου) σχολιασμό, σε αδρές γραμμές, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στα πεδία του δικαίου, της διοίκησης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Β) Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πράξη, εξετάζοντας, και μέσω ενδελεχούς αναφοράς σε εντελώς πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, την νομική φύση, λυσιτέλεια και επιδραστικότητα της εισαγωγής και εφαρμογής  καινοφανών διαδικασιών  ψηφιακής διακυβέρνησης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Συμβάσεων») που προβλέπει την συγχώνευση ΑΕΠΠ – ΕΑΑΔΗΣΥ, και των επιπτώσεών του στην πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η δομή και το περιεχόμενο του σεμιναρίου σε αδρές γραμμές θα είναι οι ακόλουθες:

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (Στυλιανίδης)

1. Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Δίκαιο

Εισαγωγή αλγορίθμων για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων? (τυπικά αδικήματα)

2. Αιτιολόγηση δικαστικών αποφάσεων – διαδικασία λήψης αποφάσεων:  η τέχνη του εφικτού ?

3.  Εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών:  προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής – πρότερη αποσαφήνιση και τροποποίηση θεσμικού – κανονιστικού πλαισίου.

ΙΙ. Πρόσφατη νομολογία – καλές πρακτικές (Οικονόμου– Σακελλαριάδης)

Βασικά ερωτήματα:

Α) Είναι η χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών του δημόσιου τομέα μια νέα πηγή διοικητικού δικαίου ως προς την παραγωγή κανόνων δικαίου ?

Β) Συμβατότητα «ηλεκτρονικών εγγράφων» – επικοινωνίας με τυπικά στοιχεία διοικητικού εγγράφου.

1. Ηλεκτρονική υπογραφή

  Η εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 910/2014 και το παράδειγμα της ΕΨΠ.ΔΔ «gov.gr». Ομοιότητες και διαφορές, πρακτικές εφαρμογές.

Απόφαση ΔΕΕ 20.10.22

2. Πότε  νοείται ότι υφίσταται (ολοκληρωμένη) αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ? (mail) – spam κλπ.

3. ΑΑΔΕ – φορολογική ενημερότητα

  Σχολιασμός της ΔΠρΘεσ 206/2022

Ενδεικτικά, δεν αναγράφονται σε σύστημα ΑΑΔΕ:

  • Πρόστιμα Δήμων
  • Παλαιά τέλη κυκλοφορίας
  • Χρέη από κληρονομική διαδοχή
  • Πρόστιμα πολεοδομίας

4. ΕΦΚΑ

5. ΕΣΗΔΗΣ

6. Δικαστήρια (Διοικητικά Εφετεία)

Νομολογία επί αποφάσεων ΕΑΔΗΣΥ

ΙΙΙ. Καταληκτικές παρατηρήσεις – Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Νίκος Στυλιανίδης – Μιχάλης Οικονόμου – Γιώργος Σακελλαριάδης

Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας.

Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Μιχάλης Οικονόμου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου. Από το έτος 2011 είναι Ειδικός Επιστήμονας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ειδίκευση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, ενώ έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

Είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών μονογραφιών, με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις και δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και «Οι Συμβάσεις in House». Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Μέλος της π. Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και πλέον είναι Μέλος του 5ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά τo τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα διδάξει «Δημόσιες Συμβάσεις και Οικονομική Πολιτική» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική » του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Γιώργος Σακελλαριάδης είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Δίκαιο, Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες) και υποψήφιος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου, δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, νέων τεχνολογιών και δικαίου του διαδικτύου, προσωπικών δεδομένων κλπ. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά  συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας σχετικές εισηγήσεις ιδίως στο πεδίο του Δικαίου Νέων Τεχνολογιών.  Είναι διακεκριμένο μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ασχολείται ενεργά με την εισαγωγή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική, σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και άλλους δημόσιους φορείς. 

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 150€
Για νομικά πρόσωπα: 180€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 8/12/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 30/11/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά το υλικό του σεμιναρίου (επίκαιρη σχετική νομολογία, επιλεγμένα άρθρα, templateσυγκριτικής αποτίμησης – casestudyηλεκτρονικών εγγράφων κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Scroll to Top