25 Μαΐου 2022: Δημόσιες Συμβάσεις: Ι. Πρόσφατες Νομολογιακές Εξελίξεις ν. 4412/2016 (ν. 4782/2021) ΙΙ. Συγχώνευση ΕΑΔΗΣΥ (ν. 4912/2022)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Δημόσιες Συμβάσεις: Ι. Πρόσφατες Νομολογιακές Εξελίξεις ν. 4412/2016 (ν. 4782/2021), ΙΙ. Συγχώνευση ΕΑΔΗΣΥ (ν. 4912/2022) “, στις 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

α) σε στελέχη και νομικούς συμβούλους, δικηγόρους αναθετουσών αρχών ή οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. διευθύνσεις προμηθειών, νομικές υπηρεσίες, δικηγόροι – νομικοί σύμβουλοι κλπ.),

β) σε εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών – οικονομικών φορέων ή συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης

γ) όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών αρχών δημοσίων συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο, πλην του επιμορφωτικού του χαρακτήρα:

Α) Επιδιώκει να εμβαθύνει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του ν. 4412/2016, επί των βασικών αλλαγών αλλά και των εντελώς πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων σε σχέση με τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (ν. 4782/2021 κλπ.).

Αναλύονται οι  σχετικές εντελώς πρόσφατες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων επί επιλεγμένων κρίσιμων θεματικών ενοτήτων – ζητημάτων.

Β) Επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση των ρυθμίσεων του νόμου 4912/2022 («Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων») (έχει ολοκληρωθεί, προς το παρόν, η σχετική διαβούλευση) που προβλέπει την συγχώνευση ΑΕΠΠ – ΕΑΑΔΗΣΥ, και των επιπτώσεών του στην πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η δομή και το περιεχόμενο του σεμιναρίου σε αδρές γραμμές θα είναι οι ακόλουθες:

Ι. Ο ν. 4412/2016 και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του: επιλεκτικές παρατηρήσεις

Ανάλυση και κριτική επισκόπηση των κυριότερων αλλαγών που έχουν επέλθει στον ν. 4412/2016 (ιδίως σε προμήθειες αγαθών – παροχή υπηρεσιών), υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων – ενδεικτικώς:

Κατάργηση ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις ΕΕΕΣ – εκ νέου υποβολή

Διαβούλευση με Αγορά

Απ’ ευθείας ανάθεση (118)

Κατάργηση ΣΕΠΕ πλην συμβάσεων φυλάξεων- καθαρισμού

Εγγυήσεις (72) – επί του προϋπολογισμού

Συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών (102)

Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης (104-105) (Δικαιολογητικά – Κοινοποιήσεις) – κατακύρωση 80 – 120% ποσότητας

Κοινοποίηση κατακύρωσης και σε προσωρινό ανάδοχο (100)

Συμπλήρωση δικαιολογητικών (103)

«Απατηλές» δηλώσεις

Ματαίωση Διαδικασίας (106)

Ποινικές Ρήτρες (218) – εξομοίωση αγαθών – υπηρεσιών

Απ’ ευθείας ανάθεση (118) – έως 30.000 ευρώ

Συνοπτικός Διαγωνισμός – επί της ουσίας κατάργηση

ΑΕΠΠ (ΕΑΔΗΣΥ) – αρμοδιότητα άνω των 30.000 ευρώ από 31.3.2022 (μέχρι τότε ενστάσεις)

Άρθρο 372 (σώρευση δικογράφων)

ΙΙ. Υπό το φώς των εντελώς πρόσφατων σχετικών νομολογιακών εξελίξεων και αναφορά σε συγκεκριμένες σχετικές αποφάσεις, αναλύονται τα κάτωθι, ιδίως, ζητήματα:

1.1 Προσβολή όρων διακήρυξης (σύνοψη όλων των σχετικών λόγων)

1.2 Προσβολή όρων διακήρυξης – έννομο συμφέρον

2.1 Σιωπηρή απόρριψη προσφυγής από ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) – προθεσμία προσβολής

2.2 Εξέταση ισχυρισμών προσφυγής από δικαστήρια κατόπιν σιωπηράς απορρίψεως προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ

3.Συμμόρφωση διοίκησης με αποφάσεις ΕΑΔΗΣΥ – δικαστηρίων και εκτελεστότητα σχετικών πράξεων

4.Δικαστική αναστολή όρων διακήρυξης αλλά δυνατότητα συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας

5.Εφαρμογή άρθρων 102, 103 ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν σε εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες

6.Προσήκον ένδικο βοήθημα αναστολής κατά άρθρο 138, ν. 4782/2021-Νομολογιακές εξελίξεις

7. Προσωρινή διαταγή και αίτηση ακύρωσης

8. Συνταγματικότητα άρθρου 372, ν. 4412/2016

9. Διαδικασία ενώπιον ΕΑΔΗΣΥ

10. Ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών – υπευθύνων δηλώσεων

11. Διάκριση υπεργολαβίας – δάνειας εμπειρίας

12. Υποβολή προσφοράς ένωσης – παραδεκτό

13. Θέματα οικονομικής προσφοράς

14. Πληρεξουσιότης ενώπιον αναρμοδίου δικαστηρίου 

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις  επί συγχώνευσης ΑΕΠΠ – ΕΑΑΔΗΣΥ (ν. 4912/2022)

1.Καινοφανής «απορρόφηση» (όχι κατάργηση ενός φορέα)

2. Υποβιβασμός ρόλου ΕΑΑΔΗΣΥ ?

3. Άσκηση αρμοδιοτήτων (πρώην) ΕΑΑΔΗΣΥ

4. Διοικητική οργάνωση

5. Εκτελεστές διοικητικές πράξεις – εκδίδοντα όργανα

6.Ρόλος μέλους ΑΕΠΠ – «αποξένωση» από την λειτουργία της Αρχής

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις – Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Νίκος Στυλιανίδης

Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας.

Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 190 €
Για νομικά πρόσωπα: 240 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 20/05/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 13/05/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Ειδική έκπτωση μόνο για το συγκεκριμένο σεμινάριο: όσοι δημόσιοι φορείς δηλώσουν 5 και άνω συμμετοχές λαμβάνουν έκπτωση 25% (η παρούσα έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με κάποια άλλη έκπτωση)

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.