Menu

03 Ιουνίου 2021: Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα», στις 03/06/2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

1.Σε δικηγορικά γραφεία και εν γένει νομικούς, που υποβοηθούν τόσο τον Δημόσιο όσο και κυρίως τον Ιδιωτικό Φορέα κατά την διαδικασία υλοποίηση των συμβάσεων ΣΔΙΤ (προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο).

2. Σε Δημόσιους φορείς και ειδικά στους υπάλληλους των, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό και υλοποίηση συμβάσεων ΣΔΙΤ ή εν γένει συμβάσεων δημοσίων έργων ή παροχής δημοσίων υπηρεσιών.

3. Σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι επιθυμούν την συμμετοχή τους σε σύμβαση ΣΔΙΤ (λ,χ μηχανικοί, μελετητές, τεχνικά γραφεία, εργολαβικές εταιρείες, εταιρίες που αναλαμβάνουν την διοίκηση και διαχείριση των παγίων στοιχείων των δημοσίων έργων ή την παροχή των δημοσίων υπηρεσιών).

4. Σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και των ΟΤΑ με ειδικές αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας των αρχαιοτήτων, φορολογικής διοίκησης, απαλλοτριώσεων και έκδοσης οικοδομικών αδειών και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

5. Σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αναλαμβάνουν τον ρόλο έμμεσης/ιδιωτικής χρηματοδότησης της κατασκευής και της λειτουργίας των παγίων ή της παροχής των δημοσίων  υπηρεσιών. 6. Σε φοιτητές της Νομικής Σχολής ή και του Πολυτεχνείου ή και των Οικονομικών Επιστημόνων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αποκρυστάλλωση των μορφών και κατηγοριών ΣΔΙΤ, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, μέσα από την περιγραφή της διαδικασίας, η οποία ακολουθείται ώστε να ενταχθεί ένα έργο ή και μία υπηρεσία στον θεσμό.

Πέραν τούτου απώτερος στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πράγματι έχει λειτουργήσει ο θεσμός στην πράξη αλλά και η κριτική που έχει δεχθεί συν τω χρόνω.  

Από τα άνω θα προκύψει μία βαθύτερη γνώση των προβλημάτων ή προβληματισμών, που ανέκυψαν προϊόντος του χρόνου κατά την υλοποίηση του θεσμού, με σκοπό την ενδεχόμενη ποιοτικότερη και αποδοτικότερη συγκριτική αποτίμηση των περισσοτέρων μορφών συμβατικής δράσης του Δημοσίου Τομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Σεμινάριο θα αναφερθεί στην ιστορικότητα του θεσμού καθώς και στο ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία του.

Στο άνω πλαίσιο θα παρουσιασθούν τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των συμβάσεων ΣΔΙΤ, τα οποία διακρίνουν αυτές από τα λοιπά συμβατικά σχήματα υλοποίησης δημόσιων έργων ή παροχής δημοσίων υπηρεσιών.

Όπως είναι αναμενόμενο θα γίνει μία ανάλυση της διαδικασίας υπαγωγής των δημόσιων έργων και υπηρεσιών στον ν. 3389/2005 καθώς και των καθοριζόμενων από τον νόμο διαδικασιών ανάθεσης.

Στο συγκεκριμένο σημείο εντάσσεται και η παρουσίαση της δικαστικής προστασίας του Ιδιωτικού Φορέα τόσο κατά την διαδικασία ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

Εν κατακλείδι θα γίνει μία προσπάθεια σταχυολόγησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του θεσμού, αφού προηγηθεί μία έκθεση των τομέων του δημοσίου όπου πράγματι έχουν υλοποιηθεί και λειτουργήσει έργα ΣΔΙΤ.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαμαντούλα Ν. Αλεξανδροπούλου

Η Διαμαντούλα Ν.  Αλεξανδροπούλου είναι Δικηγόρος, Παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο Νομικής ΕΚΠΑ. Ασχολείται επαγγελματικά με υποθέσεις, οι οποίες άπτονται αποκλειστικά διαφορών δημοσίου δικαίου, μεταξύ των οποίων και διαφορών αναφυομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο αλλά και κατά το στάδιο εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων. Έχει συγγράψει μελέτες δημοσιευμένες σε νομικά περιοδικά αλλά και σχολιασμούς σε δικαστικές αποφάσεις.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Scroll to Top