14 Απριλίου 2021:Οι Απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ν. 4412/2016) στην Πράξη – Τροποποιήσεις ν. 4782/2021

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ν. 4412/2016) στην Πράξη – Τροποποιήσεις ν. 4782/2021», στις 14/04/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

α) σε στελέχη και νομικούς συμβούλους αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. διευθύνσεις προμηθειών κλπ.),

β) σε εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών – οικονομικών φορέων ή συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης αλλά και να έχουν μια «εκ των έσω» γνώση των διαδικασιών ανάθεσης – προμηθειών,

γ) όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών αρχών δημοσίων συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο, πλην του επιμορφωτικού του χαρακτήρα, επιδιώκει να εμβαθύνει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του ν. 4412/2016 και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από νομική, όσο και από διαχειριστική σκοπιά, σε επιλεγμένα πρακτικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (κυρίως  προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών). Η εξέταση αυτή διεξάγεται υπό το πρίσμα της σύννομης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των προβλέψεων και διαδικασιών του ν. 4412/2016 στην πράξη, στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωση τόσο των αναθετουσών αρχών, όσο και των αρμόδιων τμημάτων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προσφοράς, ανάθεσης και εκτέλεσης μιας δημόσιας σύμβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατες (9.3.2021), εκτεταμένες τροποποιήσεις του νόμου και την κριτική επισκόπηση των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η δομή και περιεχόμενο του σεμιναρίου σε αδρές γραμμές θα είναι οι ακόλουθες:

*   Υπογραμμισμένα τα βασικά σημεία που έχουν τροποποιηθεί με τον ν. ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α-36, 9.3.2021)

1.ΜΕΡΟΣ ΑΟ ν. 4412/2016 και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2.  Διαδικασίες Προμηθειών: το Εσωτερικό Περιβάλλον

•   Διασύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών

•   Νομική Υπηρεσία

•   Αποφαινόμενα Όργανα

•   Προτυποποίηση Εγγράφων

•   Κατάρτιση

3.  Διαδικασίες Προμηθειών: το Εξωτερικό Περιβάλλον

•   Σχέσεις με Αγορά – προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με αγορά

•   Προμηθευτές

•   Ενημέρωση

4.  Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (αναθέτουσες Αρχές)

•   Τμήματα – Αρμοδιότητες

•   Αντικείμενα Προμηθειών

•   ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ: ανάρτηση άνω των 2.500 ευρώ

•   Διασύνδεση με ERP

•   Προτυποποίηση Διαδικασιών

5.  Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Οικονομικοί Φορείς)

•   Παρακολούθηση Διαγωνισμών

•   Έγκαιρη Προετοιμασία

•   Έκδοση Πιστοποιητικών (και κατά χρόνο Υποβολής Προσφοράς)

•   ΤΕΥΔ – ΕΕΕΣ

Κατάργηση ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις ΕΕΕΣ – εκ νέου υποβολή

•   ΕΣΗΔΗΣ

•   Κρίσιμα σημεία Διακήρυξης

•   Επικοινωνία με αναθέτουσα Αρχή

ΜΕΡΟΣ Β

1.  Το Αίτημα Προμήθειας

•   Προετοιμασία

•   Διαβούλευση με Αγορά

•   Τεχνικές Προδιαγραφές

  • Προγραμματισμός Προμηθειών

3.  Ανάληψη Δεσμεύσεων

•   Ετήσια – Πολυετής

4.  Διαδικασίες Ανάθεσης

•   Κατάτμηση

•   Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Κριτήρια Ανάθεσης

•   Απ’ ευθείας ανάθεση (118)

5.  Προετοιμασία Διακήρυξης

6.  Πολυετείς Συμβάσεις

•   Δικαιώματα Προαίρεσης

•   Συμφωνίες – Πλαίσιο (39)

•   Τήρηση Περιβαλλοντικής – Εργατικής / Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας (18, παρ. 2) – κατάργηση ΣΕΠΕ πλην συμβάσεων φυλάξεων- καθαρισμού

•   Ενημέρωση Υποψηφίων (70)

•   Εγγυήσεις (72) – επί του προϋπολογισμού

•   Λόγοι αποκλεισμού (73)

•   Υπεργολαβία (58-131) – Δάνεια Εμπειρία (78)

ΜΕΡΟΣ Γ

1.Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας

2.Στάδια Διαδικασίας (Ενοποίηση?)

3.Επιτροπές Αξιολόγησης (Σύνθεση – Διαδικασία)

•   Όργανα Διενέργειας Διαγωνισμών

•   Σύγκρουση Συμφερόντων (24)

4.  Ειδικά Θέματα Ενδιαφέροντος

•   Συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών (102)

•   Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης (104-105) (Δικαιολογητικά – Κοινοποιήσεις) – κατακύρωση 80 – 120% ποσότητας

Κοινοποίηση και σε προσωρινό ανάδοχο

Συμπλήρωση δικαιολογητικών

«απατηλές» δηλώσεις

•   Ματαίωση Διαδικασίας (106)

ΜΕΡΟΣ Δ

1.  Κανόνες Εκτέλεσης (Αγαθά – Υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)

•   Εφαρμοστέο Δίκαιο (129)

•   Ολοκλήρωση (202)

•   Τροποποίηση – Μονομερής Λύση Σύμβασης (132-133)

•   Παρακολούθηση Σύμβασης

2.  Παραλαβή Αγαθών – Υπηρεσιών

•   Επιτροπές Παραλαβής

•   Πρωτόκολλα Παραλαβής

•   Αυτοδίκαιη Παραλαβή

•   Ποινικές Ρήτρες (218) – εξομοίωση αγαθών – υπηρεσιών

•   Έκπτωση (203)

ΜΕΡΟΣ Ε

1.  Δικαστική Προστασία

•   Απ’ ευθείας ανάθεση (118) – έως 30.000 ευρώ

•   Συνοπτικός Διαγωνισμός – επί της ουσίας κατάργηση

•   Ανοικτός Διαγωνισμός

•   ΕΑΑΔΗΣΥ

•   ΑΕΠΠ (Σχόλια – Νομολογία) – αρμοδιότητα άνω των 30.000 ευρώ

2.  Παρατηρήσεις – Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νίκος Στυλιανίδης

Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.