13 Οκτωβρίου 2020: Οι Φορολογικά Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Φορολογικά Εκπιπτόμενες Δαπάνες», στις 13/10/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς, δικηγόρους, δικαστές, εφοριακούς και λογιστές.

ΣΚΟΠΟΣ

Κατεξοχήν στόχος του σεμιναρίου είναι ο προσδιορισμός και η καταγραφή των γενικών κανόνων για την έκπτωση ή μη των δαπανών και η δημιουργία μιας, όσο το δυνατόν, πιο εξαντλητικής λίστας των εκπιπτόμενων ή μη δαπανών. Η έκπτωση ή μη της εκάστοτε δαπάνης τεκμηριώνεται με αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί των ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ επί των ασκηθέντων ένδικων βοηθημάτων και μέσων, αντίστοιχα. Για μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της θεματικής αυτής παρουσιάζεται η διαδικασία για την άσκηση τόσο της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ, όσο και των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΙΙ. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών

ΙΙΙ. Έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου

ΙV. Βάρος απόδειξης της μη έκπτωσης της δαπάνης

V. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

VI. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων

VII. Προϋποθέσεις έκπτωσης των φορολογικών δαπανών

A) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές     συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

B) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη    της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική Διοίκηση

Γ) Εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά

VIII. Κατηγοριοποίηση των εκπιπτόμενων (ή μη) φορολογικών δαπανών

A.  Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της εργασιακής σχέσης (άρ. 23, περιπτ. ιδ ΚΦΕ)  (Δαπάνες σε χρήμα και σε είδος)

B.   Ασφαλιστικές εισφορές (άρ. 23, περιπτ. γ ΚΦΕ)

Γ.   Δαπάνες άνω 500 ευρώ (άρ. 23, περιπτ. β ΚΦΕ)

Δ.  Φορολογικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού (άρ. 24 ΚΦΕ)

Ε.   Οι προβλέψεις και οι διαγραφές απαιτήσεων (άρ. 23, περιπτ. δ ΚΦΕ)

ΣΤ. Δαπάνες ενοικίων (άρ. 23, περιπτ. ιε ΚΦΕ)

Ζ.   Δαπάνες επί του ακινήτου

Η.   Δαπάνη τεκμαρτού μισθώματος σε περίπτωση ιδιόχρησης
(άρ. 23, περιπτ. η ΚΦΕ)

Θ.  Δαπάνες σίτισης και διαμονής

Ι.    Δαπάνες ταξιδιού

ΙΑ. Δαπάνες επί των οχημάτων

ΙΒ. Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας

ΙΓ. Ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης, ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής, ή ανικανότητας στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ασφάλιστρα στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

ΙΔ. Δαπάνες θέρμανσης

ΙΕ. Δαπάνες καθαριότητας

ΙΣΤ. Δαπάνες ψυχαγωγίας (άρ. 23, περιπτ. ια ΚΦΕ)

ΙΖ. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (άρ. 23, περιπτ. ιβ ΚΦΕ)

ΙΗ. Δαπάνες διαφήμισης – Εργοδοτικές Εισφορές επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας – Ειδική εισφορά επί των αμοιβών
των υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου

ΙΘ.  Δώρα προς πελάτες – Δώρα προς προσωπικό

Κ.   Τόκοι δανείων (άρ. 23, περιπτ. α ΚΦΕ)

ΚΑ. Οι φόροι και τα τέλη (άρ. 23, περιπτ. ζ ΚΦΕ

ΚΒ. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων
των προσαυξήσεων (άρ. 23, περιπτ. ε ΚΦΕ)

 ΚΓ. Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (άρ. 23, περιπτ. στ ΚΦΕ)

ΚΔ. Δαπάνες που καταβάλλονται προς ΦΠ ή ΝΠ ή νομική οντότητα, που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρ. 23, περιπτ. ιγ ΚΦΕ)

ΚΕ. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (άρ. 22 Α ΚΦΕ)

ΚΣΤ. Χρηματικά βραβεία (χρηματικά έπαθλα), χορηγίες, υποτροφίες, βοηθήματα-οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές

ΚΖ. Δαπάνες που αφορούν στους εργαζομένους και στην προστασία του περιβάλλοντος (άρ. 22Β ΚΦΕ)

ΚΗ. Συναλλαγματικές διαφορές

ΚΘ. Ζημίες

Λ.    Δαπάνες τις οποίες ο ασκών την επιχειρηματική δραστηριότητα επαναχρεώνει σε συνδεδεμένη σε αυτόν εταιρεία
ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ασπασία Αρχοντάκη

Η κ. Ασπασία Αρχοντάκη είναι διδάκτωρ Νομικής στο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Φορολογικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Bordeaux (2011), Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit public approfondi» του Πανεπιστημίου Paris II (2012), Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013)  και Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit international public» του Πανεπιστημίου Paris II (2014). Έχει συγγράψει πέντε μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων, αρθρογραφεί, και συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάσθηκε ως δικηγόρος στο διάστημα 2013-2018. Τη χρονική περίοδο 2015-2016  υπηρέτησε στη νομική υπηρεσία στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.