Menu

1 Ιουλίου 2020: Μισθώσεις: Εμπορικές και «Βραχυπρόθεσμες»

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Μισθώσεις: Εμπορικές και Βραχυπρόθεσμες», στις 01/07/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και εταιρικούς νομικούς συμβούλους που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε πρακτικά ζητήματα του δικαίου των μισθώσεων της σύγχρονης οικονομίας (εμπορικών και «βραχυπρόθεσμων» – της οικονομίας του διαμοιρασμού), αλλά και σε λογιστές και οικονομικούς συμβούλους που θέλουν να αποκτήσουν μια πληρέστερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων από τη νομική πλευρά.

Θα αναλυθούν επίσης οι επιπτώσεις της Πανδημίας CoViD – 19 σε υφιστάμενες μισθωτικές σχέσεις – και σε περιπτώσεις που δεν καταλαμβάνονται από τις ΠΝΠ. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί η εν γένει δυνατότητα «άμυνας του οφειλέτη» σε περιπτώσεις που η οικονομική του αδυναμία οφείλεται σε γεγονότα που δεν σχετίζονται.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών ζητημάτων του δικαίου των εμπορικών μισθώσεων (δικαιώματα και υποχρεώσεις, ελάχιστη διάρκεια, ευθύνη για ελαττώματα του μισθίου, μίσθωμα και αναπροσαρμογή, λόγοι καταγγελίας, απόδοση του μισθίου), ιδίως μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4242/2014, με έμφαση στην επίδραση των νομοθετικών μεταβολών στις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις, καθώς και η εξοικείωση με ζητήματα από την πρακτική εφαρμογή του «νεοφυούς» κλάδου του δικαίου των συμβάσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης της οικονομίας του «διαμοιρασμού» του Ν.4446/2016.

Το πολυδαίδαλο του νομοθετικού καθεστώτος και η «αναπόδραστη ανάγκη των συναλλαγών» ως πηγή δημιουργίας νέων συμβατικών μορφωμάτων και υποχρεώσεων, ιδίως στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής ζωής που διακρίνεται από την εκτεταμένη μεσολάβηση διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών, θέτουν ξανά στο μικροσκόπιο το δίκαιο των μισθώσεων και συνιστούν αφετηρία για την αξιολόγηση των νομοθετικών ρυθμίσεων υπό μια νέα οπτική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σεμινάριο δομείται σε 3 ενότητες:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Ι. Νομική φύση της σύμβασης μίσθωσης

ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

1. Υποχρεώσεις του Εκμισθωτή

α. Ευθύνη του Εκμισθωτή για «διατήρηση κατάλληλου του μισθίου»

β. Ευθύνη του Εκμισθωτή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

γ. Δικαιώματα του Μισθωτή – ιδίως η μη καταβολή μισθώματος

δ. Απαλλακτικές ρήτρες της ευθύνης του εκμισθωτή

2. Υποχρεώσεις του Μισθωτή

α. Ευθύνη του Μισθωτή για καταβολή του μισθώματος

β. Ιδίως η αναπροσαρμογή του μισθώματος

γ. Δικαιώματα του Εκμισθωτή – καταγγελία της μίσθωσης – αγωγή απόδοσης με καταγγελία/ λόγω «δυστροπίας» – έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου

III. Συμβάσεις Μίσθωσης και Ανωτέρα Βία

1. Γενικά – Πανδημία και άλλες περιπτώσεις έξωθεν αλλοίωσης ενός ενοχικού δεσμού.

2. Εξωτερικά Γεγονότα που εμφανίζονται σε μια σύμβαση και οδηγούν σε κάποια ανώμαλη εξέλιξη αυτής (αδυναμία/ υπερημερία/ πλημμελή εκπλήρωση παροχής).

3. Τα άρθρα 595 – 596 ΑΚ. Πότε η αδυναμία χρήσης του μισθίου δεν αφορά τον μισθωτή και τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.

4. Η «νομοθεσία της πανδημίας» – ΠΝΠ και λοιπές νομοθετικές εξελίξεις

5 Επέκταση των σκέψεων σε ανάλογες συμβατικές καταστάσεις

6. Οικονομική Αδυναμία ως λόγος αδυναμίας καταβολής του μισθώματος – νομολογιακές εξελίξεις και δικονομικές δυνατότητες.

ΙV. Δικονομικά

1. Αρμοδιότητα/ Διαδικασία επί «μισθωτικών διαφορών»

α. Βασικοί Δικονομικοί Κανόνες – 591 ΚΠολΔ

β. Αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία

γ. Ένδικα μέσα

2. Διαταγή Πληρωμής

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Ν. 4242/2014

Ι. Το κωδικοποιητικό π.δ. 34/1995 ως «alma mater» του δικαίου των εμπορικών μισθώσεων

ΙΙ. To άρθρο 13 παρ. 1-2 Ν.4242/2014

III. Μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ του Ν. 4242/2014

1. Διάρκεια

2. Λήξη

IV. Μισθώσεις που συνήφθησαν πριν την ισχύ του Ν. 4242/2014

1. Το ζήτημα της διάρκειας

2. Λόγοι Καταγγελίας (ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μεταμέλεια)

3. Άυλη Εμπορική Αξία

Γ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

I. Ζητήματα Ορολογίας (Ακίνητο, Διαχειριστής κτλ.)

II. Νομική Φύση

III. Διοικητικές Υποχρεώσεις

IV. Το ζήτημα του επιτρεπτού εξ επόψεως δικαίου της πολυκατοικίας – σύγκρουση με Κανονισμό Σχέσεων Συνιδιοκτητών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος σε Εισηγμένη στο ΧΑΑ Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Διαθέτει διεθνή πιστοποίηση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E) και ασχολείται με το Δίκαιο των Ακινήτων και των Μισθώσεων. Είναι συγγραφέας 2 νομικών μονογραφιών, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά συγγραφικά έργα και έχει εκπονήσει περισσότερες από 50 νομικές δημοσιεύσεις.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Scroll to Top