19 Φεβρουαρίου 2020: Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», στις 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ομάδα – Στόχο του σεμιναρίου αποτελούν τα στελέχη των Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.  

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση της ομάδας – στόχου με το Θεσμικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών, η ενημέρωση επί των προαπαιτούμενων ενεργειών και η εξοικείωση με τη διαδικασία υποβολής προσφοράς με την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Ν. 4412/16

– Δευτερογενές Θεσμικό πλαίσιο

– Σύνταξη Ε.Ε.Ε.Σ. – Τ.Ε.Υ.Δ.

– Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής

– Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ

– Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη μορφή step –by –step διαδικασίας

– Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων Παροχής Διευκρινήσεων

– Διαδικασία Υποβολής Προδικαστικών Προσφυγών – Ενστάσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Φράγκος 

Εισηγητής με πολυετή εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, στη διενέργεια Διαγωνιστικών Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και στην υποβολή προσφορών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.