5 Δεκεμβρίου 2019: Οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016) στην πράξη: συμμόρφωση φορέων, οργάνωση και διαδικασίες εφαρμογής

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016) στην πράξη:  συμμόρφωση φορέων, οργάνωση και διαδικασίες εφαρμογής», στις 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 10:30-16:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

α) σε στελέχη και νομικούς συμβούλους αναθετουσών αρχών – φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. διευθύνσεις προμηθειών κλπ.),

β) σε εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών ή συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης αλλά και να έχουν μια «εκ των έσω» γνώση των διαδικασιών ανάθεσης – προμηθειών,

γ) όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών αρχών δημοσίων συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο, πλην του επιμορφωτικού του χαρακτήρα, επιδιώκει να εμβαθύνει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του ν. 4412/2016 και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από νομική, όσο και από διαχειριστική σκοπιά, σε επιλεγμένα πρακτικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (κυρίως  προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών). Η εξέταση αυτή διεξάγεται υπό το πρίσμα της σύννομης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των προβλέψεων και διαδικασιών του ν. 4412/2016 στην πράξη, στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωση των αναθετουσών φορέων και αρχών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας και ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ Ι
 Ο ν. 4412/2016: εισαγωγικές παρατηρήσεις
 Διαδικασίες προμηθειών: το εσωτερικό περιβάλλον
• Διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών
• Νομική υπηρεσία
• Αποφαινόμενα όργανα
• Προτυποποίηση εγγράφων
• Κατάρτιση
 Διαδικασίες προμηθειών: το εξωτερικό περιβάλλον
• Σχέσεις με αγορά
• Προμηθευτές
• Ενημέρωση
 Οργάνωση τομέα προμηθειών
• Τμήματα – αρμοδιότητες
• Αντικείμενα προμηθειών
• ΕΣΗΔΗΣ
• Διασύνδεση με ERP
• Προτυποποίηση διαδικασιών

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
 Το αίτημα προμήθειας
• Προετοιμασία
• Διαβούλευση με αγορά
• Τεχνικές προδιαγραφές
 Προγραμματισμός προμηθειών
 Ανάληψη δεσμεύσεων
• Ετήσια – πολυετής
 Διαδικασίες ανάθεσης
• Κατάτμηση
 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – κριτήρια ανάθεσης
 Προετοιμασία διακήρυξης
• Πολυετείς συμβάσεις
• Δικαιώματα προαίρεσης
• Συμφωνίες – πλαίσιο (39)
• Τήρηση περιβαλλοντικής-εργατικής/κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας (18, παρ. 2)
• Ενημέρωση υποψηφίων (70)
• Υπεργολαβία (58-131) – δάνεια εμπειρία (78)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
 Διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας
 Στάδια διαδικασίας (ενοποίηση?)
 Επιτροπές αξιολόγησης (σύνθεση – διαδικασία)
• Όργανα διενέργειας διαγωνισμών
• Σύγκρουση συμφερόντων (24)


 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος
• Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης (104-105) (δικαιολογητικά – κοινοποιήσεις)
• Ματαίωση διαδικασίας (106)

ΤΜΗΜΑ ΙV
 Κανόνες εκτέλεσης (αγαθά – υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)
• Εφαρμοστέο δίκαιο (129)
• Ολοκλήρωση (202)
• Τροποποίηση – μονομερής λύση σύμβασης (132- 133)
• Παρακολούθηση σύμβασης
 Παραλαβή αγαθών – υπηρεσιών
• Επιτροπές παραλαβής
• Πρωτόκολλα παραλαβής
• Αυτοδίκαιη παραλαβή
• Ποινικές ρήτρες (218)
• Έκπτωση (203)

ΤΜΗΜΑ V
 Δικαστική προστασία
• Συνοπτικός διαγωνισμός
• Ανοικτός διαγωνισμός
• ΕΑΑΔΗΣΥ
• ΑΕΠΠ (σχόλια – νομολογία)
 Καταληκτικές παρατηρήσεις-συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νίκος Στυλιανίδης

Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.