27 Νοεμβρίου 2019: Εμπορική προώθηση ειδών διατροφής και προστασία του καταναλωτή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εμπορική προώθηση ειδών διατροφής και προστασία του καταναλωτή», στις 27/11/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων από τον κλάδο διατροφής και εστίασης, ιδίως δε marketing managers και υπεύθυνους πωλήσεων, στελέχη φορέων του Δημοσίου και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή, καθώς και σε φοιτητές με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική.

ΣΚΟΠΟΣ

Ως καταναλωτικά αγαθά, τα είδη διατροφής τοποθετούνται στο μεταίχμιο μεταξύ των προϊόντων του κλάδου υγείας και των κοινών προϊόντων, εφόσον η σύσταση και η ποιότητά τους μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την κατάσταση και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Σε επίπεδο ΕΕ, η εμπορία των τροφίμων έχει για τον λόγο αυτό ρυθμιστεί από ειδικά νομοθετήματα, που καθορίζουν συγκεκριμένες προδιαγραφές αναφορικά με τη σήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση τέτοιων προϊόντων. Διάσπαρτες ρυθμίσεις για την εμπορική προώθηση τροφίμων συναντώνται, άλλωστε, και σε τομεακά νομοθετήματα της ΕΕ με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, όπως είναι η Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο αλληλεπιδρά, περαιτέρω, τόσο με την κλαδική νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα και τα καλλυντικά προϊόντα, όσο και με τις οριζόντιες Ενωσιακές ρυθμίσεις για το B2C μάρκετινγκ.

Το σεμινάριο με τίτλο «Εμπορική προώθηση ειδών διατροφής και προστασία του καταναλωτή» προσεγγίζει το παραπάνω νομικό πλαίσιο ερμηνευτικά, μέσα από νομολογιακά παραδείγματα. Αποκωδικοποιεί υποχρεώσεις και περιορισμούς που βαραίνουν τον εμπορευόμενο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύναψη σύμβασης με καταναλωτή, αναλόγως α) εάν η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τρόφιμο, συμπλήρωμα διατροφής κλπ., β) του χρησιμοποιούμενου μέσου επικοινωνίας και γ) των λοιπών περιστάσεων προώθησης των πωλήσεων. Το σεμινάριο αναδεικνύει ακόμα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή, από το δίκαιο περί διακριτικών γνωρισμάτων και τη νομοθεσία περί γεωγραφικών ενδείξεων, ονομασιών προέλευσης και πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ανασύρονται τα αντίστοιχα εφαρμοστικά νομοθετήματα και εξετάζεται η μεταφορά του σχολιαζόμενου νομικού πλαισίου στην ελληνική έννομη τάξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. Ενωσιακές ρυθμίσεις για την εμπορία ειδών διατροφής: σήμανση, παρουσίαση, υποχρεώσεις πληροφόρησης και απαγορευμένες πρακτικές

 • Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
 • Οδηγία 2002/46/ΕΚ περί των συμπληρωμάτων διατροφής
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων
 • Κανονισμός 66/2010 για το οικολογικό σήμα της ΕΕ
 • Οδηγία 2011/91/ΕΕ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο
 • Άρθρα 3, 4, 9 και 22 Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ως ισχύει) για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τα αλκοολούχα ποτά, τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση που απευθύνεται σε παιδιά και σχετίζεται με τρόφιμα και ποτά που εμφανίζουν επιπτώσεις στη διατροφή και τη φυσιολογία

Β. Συσχετισμοί με την κλαδική Ενωσιακή νομοθεσία για την εμπορία προϊόντων υγείας (ιδίως Οδηγία 2001/83/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745, Κανονισμός (ΕΕ) 1223/1009)

 • Διάκριση της Ενωσιακής έννοιας του τροφίμου και του συμπληρώματος διατροφής από εκείνη του φαρμάκου, του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του καλλυντικού
 • Διαιτητικά προϊόντα που εξυπηρετούν «ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» – Η Οδηγία 1999/21/ΕΚ,
 • Ισχυρισμοί «διατροφής και υγείας» που διατυπώνονται στα τρόφιμα – ο Κανονισμός 1924/2006

Γ. Οριζόντιες ρυθμίσεις της ΕΕ για το B2C μάρκετινγκ και τις καταναλωτικές συμβάσεις (Οδηγίες 2005/29/ΕΚ, 2006/114/ΕΚ, 2011/83/ΕΕ): Η εφαρμογή τους αναφορικά με την εμπορία τροφίμων και η συναρμογή τους με την κλαδική νομοθεσία

 • Ο αγοραστής ειδών διατροφής ως «καταναλωτής»
 • Προώθηση των πωλήσεων τροφίμων σε καταναλωτές:
  1. Η επιφύλαξη της Οδηγίας 2005/29 υπέρ των κοινοτικών και εθνικών κανόνων που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων – η αρχή της ειδικότητας
  2. Αθέμιτες εμπορικές κατά την προώθηση ειδών διατροφής – Ειδικά α) χρησιμοποίηση σήματος trust, ποιοτικού σήματος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς άδεια – Συσχετισμοί με τους Κανονισμούς 2018/848 και 66/2010, β) Διατύπωση ουσιωδώς ανακριβών ισχυρισμών όσον αφορά τη φύση και έκταση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς του αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το προωθούμενο τρόφιμο – Αναληθείς ισχυρισμοί ότι προϊόν διατροφής είναι σε θέση να θεραπεύσει ασθένεια, δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες – Συσχετισμοί με τον Κανονισμό 1924/2006, γ) Άμεση πιεστική πρόσκληση σε παιδιά να αγοράσουν ή να πείσουν τους γονείς τους να τους αγοράσουν τα διαφημιζόμενα είδη διατροφής – Συσχετισμοί με Οδηγία 2010/13/ΕΕ
  3. Συγκριτική διαφήμιση που αφορά είδη διατροφής
 • Εφαρμογή της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ ως προς την εμπορία τροφίμων: α) εξαιρέσεις, β) η έννοια του «εμπορικού καταστήματος» – πώληση τροφίμων σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις κλπ) γ) πώληση ειδών διατροφής εξ αποστάσεως, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, δ) προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή ειδών διατροφής – Έννομες συνέπειες επί παραβάσεων, ε) συμβατικά δικαιώματα του καταναλωτή τροφίμων – ειδικά το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δ. Ειδικά ζητήματα ως προς την προστασία του καταναλωτή κατά την εμπορία τροφίμων στην ΕΕ

 • Τα «τρόφιμα δύο ποιοτήτων»
 • Η απομίμηση ξένου σήματος ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος στον κλάδο διατροφής και εστίασης ως αθέμιτη εμπορική πρακτική
 • Νομοθεσία περί γεωγραφικών ενδείξεων, ονομασιών προέλευσης και πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Κανονισμοί (ΕΕ) 510/2006, 1151/2012, 1308/2013): Μη νόμιμη χρήση – χρήση από μη δικαιούχο – προϋποθέσεις και νομικές βάσεις θεμελίωσης αξιώσεων από τον θιγόμενο καταναλωτή
 • Η δοκιμή του «μέσου καταναλωτή» στα πλαίσια της εμπορίας τροφίμων

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ελένη Θ. Τζούλια
Η Ελένη Τζούλια είναι Δικηγόρος, Δρ. Νομικής, με πλούσια ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στον τομέα προστασίας του καταναλωτή, του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και του διακοινοτικού εμπορίου. Διαθέτει πολύχρονη διδακτική εμπειρία σε φορείς της τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.