29 Μαΐου 2019: Οι αλλαγές στην ΑΕ με τον Ν. 4548/2018

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι αλλαγές στην ΑΕ με τον Ν.4548/2018», στις 29/05/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους/νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το εμπορικό/εταιρικό δίκαιο και ιδιαίτερα με τις ανώνυμες εταιρείες, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές αλλά και σε μετόχους, διευθύνοντες, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική κατάρτιση για το νέο δίκαιο των ΑΕ για την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση και αξιολόγηση των αλλαγών που εισήχθησαν με τον νέο Ν 4548/2018 για να διευκολύνει τον συμμετέχοντα στην κατανόηση, εμβάθυνση και ευχερέστερη αντιμετώπιση θεμάτων που απορρέουν από την πρακτική του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο νέος Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/13.6.2018) που από 1.1.2019 ρυθμίζει τη λειτουργία των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών

Εισαγωγικά – Χαρακτηριστικά του νέου Νόμου

Σύσταση – Τροποποίηση του Καταστατικού -Δημοσιότητα

 • Σύσταση ΑΕ – Διενεργούμενος έλεγχος – Διαδικασίες εγκρίσεως – Περιεχόμενο του Καταστατικού – Τροποποιήσεις Καταστατικού 
 • Μετοχικό Κεφάλαιο και καταβολή του, Εκτίμηση εισφορών και πιστοποίηση καταβολής ΜΚ, Αύξηση-μείωση ΜΚ
 • Μονοπρόσωπη ΑΕ
 • Επίλυση Διαφορών

Τίτλοι εκδιδόμενοι από ΑΕ

 • Μετοχές
 • Υποχρεωτικώς ονομαστικές
 • Δεσμευμένες
 • Σειρές μετοχών
 • Δικαίωμα προαίρεσης
 • Τίτλοι κτήσης μετοχών (Warrants)
 • Ομολογίες
 • Μεταβίβαση μετοχών και ταυτοποίηση μετόχων

Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρα 77-115 Ν 4548/2018) (Βασικές Διαφορές με ρυθμίσεις ΚΝ.2190)
Εκλογή ή ορισμός, μέλος ΔΣ νομικό πρόσωπο, άνισες θητείες μελών ΔΣ, εκλογή με ψηφοδέλτια (λίστα ή σταυρός), απευθείας διορισμός μελών ΔΣ από μέτοχο, αναπληρωματικά μέλη, ελλιπές ΔΣ

 • Σύγκληση, περιπτώσεις σύγκλησης, σύγκληση από τη μειοψηφία, συνεδριάσεις, λειτουργία, απαρτία – πλειοψηφία, άρνηση καταχώρισης γνώμης μέλους ΔΣ σε πρακτικό ΔΣ, πρακτικό ΔΣ με ανταλλαγή e-mail 
 • Εκτελεστική επιτροπή στο πλαίσιο του ΔΣ, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ΔΣ εισηγμένων ΑΕ, ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη ή μη μέλη ΔΣ 
 • Ευθύνη μελών ΔΣ, σύγκρουση συμφερόντων, εταιρική αγωγή, ειδικοί εκπρόσωποι 
 • Το άρθρο 99: Ο διάδοχος του πολύπαθου 23α (Συμβάσεις με μέλη του ΔΣ και πρόσωπα με ειδική σχέση με το ΔΣ)
 • Ορισμός προσωρινού ΔΣ – περιπτώσεις – διαδικασία – σχέση με ορισμό ειδικών εκπροσώπων 
 • Έκτακτος έλεγχος μη χρηστής και μη συνετής διαχείρισης 
 • Αμοιβές Μελών ΔΣ – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη ΔΣ 
 • Μονομελές ΔΣ και ο «σύμβουλος – διαχειριστής»

Γενική Συνέλευση (άρθρα 116-144 Ν 4548/2018) (Βασικές Διαφορές με ρυθμίσεις ΚΝ.2190)

 • Σύγκληση, συγκρότηση, μέτοχοι δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου, πίνακας, ανάρτηση, τόπος και χρόνος συνεδρίασης, πρακτικά ΓΣ, συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, επιστολική ψήφος 
 • Τεκμήριο αρμοδιότητας, θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας ΓΣ
 • Είδη συνελεύσεων, τακτική και έκτακτη, αρχική και επαναληπτικές, μετ’ αναβολή 
 • Σύγκληση από τη μειοψηφία, αναβολή λήψης αποφάσεων, δικαίωμα μειοψηφίας για πληροφόρηση
 • Απλή και αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων – Απόφαση χωρίς συνεδρίαση
 • Καταστατικές ρήτρες δικαιώματος veto – εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων δέσμευσης του δικαιώματος ψήφου 
 • Δικαιώματα μειοψηφίας και Ενώσεις μετόχων

Ακυρότητες

 • Ακυρώσιμες, άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ 
 • Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ

Λύση, Εκκαθάριση, Διαγραφή της ΑΕ

Λογιστικές διατάξεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Α. Αλεπάκος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Εμπορικό-Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων. Είναι Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού “ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Νόμων, έχει επανειλημμένα συμμετάσχει ως εισηγητής σε Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες και Σεμινάρια για θέματα Εμπορικού, Τραπεζικού, Χρηματιστηριακού Δικαίου και Δικαίου των Επιχειρήσεων και ως μέλος της επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων στο Εμπορικό Δίκαιο για την απόκτηση άδειας Δικηγορικού Λειτουργήματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα, μελέτες και σχόλια που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά, μονογραφία με τίτλο «Ο παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της ΑΕ» με επιμέλεια του καθηγητή Ε. Περάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.