Ένα νέο επάγγελμα: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, 13 Μαρτίου 2018

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το νέο βιβλίο του εισηγητή με τίτλο: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (εκδ. Σάκκουλα A.E. 2017).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, υπεύθυνους συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, στελέχη του δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα, του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, του τομέα της ασφάλειας και φύλαξης, φαρμακευτικών εταιρειών, επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης και στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Εισηγητής:
Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Ακαδημίας 43, 3ος όροφος, Ίδρυμα Τσάτσου
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 15:30 – 20:30

ΣΚΟΠΟΣ
Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων 2016/679 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 25.5.2018 σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι αυτή την ημερομηνία, όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες, να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου που θα ισχύει παράλληλα με τον Ν.2472/1997, αλλά θα έχει και σημαντικές αποκλίσεις από αυτόν. Μια από τις νέες υποχρεώσεις για τον δημόσιο τομέα, αλλά και για ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ο διορισμός ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ως αρμόδιου για την εσωτερική συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με αυτή την υποχρέωση, ο Γενικός Κανονισμός εισάγει στην ουσία ένα νέο επάγγελμα κι έναν νέο ρόλο διασφάλισης δικαιωμάτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
– Η προϊστορία σε ευρωπαϊκές χώρες
– Η αρχική σύλληψη στην Οδηγία 95/46
– Η υποχρεωτική θητεία ΥΠΔ στα κοινοτικά όργανα
– Οι βέλτιστες πρακτικές των κοινοτικών ΥΠΔ
– Ο ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
– Διαφοροποιήσεις από τον «Υπεύθυνο Προστασίας Απορρήτου»

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
– Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
– Ποιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις οφείλουν να ορίσουν υποχρεωτικά ΥΠΔ
– Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα του ΥΠΔ
– Πώς επιλέγεται ο ΥΠΔ και ποια η σχέση απασχόλησής του

3. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΥΠΔ – Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
– Συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων
– Πόροι και εξουσίες του ΥΠΔ
– Ανεξαρτησία του ΥΠΔ
– Λογοδοσία
– Πρόσωπο επικοινωνίας
– Ευθύνη του ΥΠΔ

4. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΔ
– Ενημερωτικός και συμβουλευτικός ρόλος
– Παρακολούθηση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων
– Συμβολή του ΥΠΔ στην εκτίμηση αντικτύπου
– Συνεργασία και διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΔ
– Η διαδικασία επιλογής του ΥΠΔ
– Ίδρυση γραφείου ΥΠΔ
– Καταστατικά κείμενα (κανονισμός, πιθανές τροποποιήσεις καταστατικών κ.τ.λ.)
– Χαρτογράφηση επεξεργασιών δεδομένων
– Συμμετοχή σε συσκέψεις στελεχών
– Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και ετήσια απολογιστική έκθεση

Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος
Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της ίδιας Σχολής. Εξειδικεύεται στο δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχοντας πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ως δικηγόρος έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις σχετικές με την προστασία προσωπικών δεδομένων σε συμβουλευτικό επίπεδο και ενώπιον δικαστηρίων. Έχει συγγράψει τα βιβλία “Προσωπικά Δεδομένα – Ερμηνεία Ν.2472/1997” (2005, συν-συγγραφή με τον Π. Αρμαμέντο), “Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων” (2006), “Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα” (2007) και “Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα” (2017), όλα από τις εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Έχει εκλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων (2012-2014) και επί του παρόντος θητεύει ως εκλεγμένος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Αττικής (2015-2019).

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 135 €
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 105€

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πλήρες υλικό του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής στο centre@cecl.gr 
Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr
Website: www.cecl.gr