Νέος Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων, δικηγόρους/νομικούς συμβούλους, υπεύθυνους διαχείρισης λογαριασμών social media, υπεύθυνους επικοινωνίας, δημοσιογράφους, υπεύθυνους πολιτικών direct marketing, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Εισηγητής:
Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 15:30 – 20:30

 

ΣΚΟΠΟΣ
Είκοσι χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του Ν.2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ένας νέος Κανονισμός έρχεται να επαναπροσδιορίσει άμεσα (από τις 25.5.2018, χωρίς άλλη ειδική νομοθεσία) τις υποχρεώσεις όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στην Ε.Ε. Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Από τις 25.5.2018 όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που συλλέγουν, διατηρούν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα (εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών ή τρίτων) έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η προσαρμογή των επιχειρήσεων αφορά νέα δικαιώματα που πρέπει να ικανοποιούν και νέες διαδικασίες που πρέπει να τηρούν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 Νέα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:
– Το δικαίωμα στην “λήθη”: τί θα πρέπει να κάνει μια επιχείρηση όταν ένα άτομο ζητά την διαγραφή των δεδομένων του από το αρχείο της
– Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: σε ποιες περιπτώσεις η επιχείρηση οφείλει να αναπροσαρμόζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
– Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: σε ποια μορφή πρέπει μια επιχείρηση να δίνει αντίγραφα όταν το υποκείμενο ζητά πρόσβαση στα δεδομένα του
– περιορισμοί στην κατάρτιση προφίλ: σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η δημιουργία “προφίλ” για το υποκείμενο των δεδομένων
– ενημέρωση του υποκειμένου για περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων: υπό ποιες περιστάσεις οφείλει η επιχείρηση να ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε παραβίαση
 Νέες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις:
– Νέα υποχρέωση σχεδιασμού της “εξ ορισμού” (by design & by default) προστασίας δεδομένων με την λήψη κατάλληλων τεχνικών και προστασία δεδομένων όπως ψευδωνυμοποίηση, ελαχιστοποίηση, ενσωμάτωση εγγυήσεων
– Νέα υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
– Νέες προϋποθέσεις για την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων σε “εκτελούντα την επεξεργασία” (outsourcing)
– Νέα υποχρέωση “ εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων” (impact assesment) και σχετική υποχρέωση διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

– Νέα υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
– Υποχρέωση ορισμού ενός προσώπου ως “Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων” με ειδικές αρμοδιότητες για την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών

 Νέοι νομικοί κίνδυνοι:
Η έλλειψη συμμόρφωσης μπορεί να συνεπάγεται:
– ελέγχους και επιβολή κυρώσεων από την Αρχή (συστάσεις, πρόστιμα, απαγορεύσεις, ανακλήσεις αδειών)
– καταγγελίες από πελάτες – προμηθευτές – συνεργάτες – εργαζομένους σε έτερες δημόσιες αρχές
– δικαστικές διαδικασίες (για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή για ποινική ευθύνη)
– απώλεια πιστοποιήσεων που έχουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με πρότυπα λειτουργίας τους

 Πρόταση:
Οργάνωση και παρακολούθηση σεμιναρίου ενημέρωσης των αρμόδιων στελεχών κάθε επιχείρησης για τους τρόπους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.
“Ξεκλειδώνουμε” τα μυστικά του Κανονισμού, με πρακτικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος
Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 15:30 – 20:30
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 190 €
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 150 €


Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πλήρες υλικό του σεμιναρίου

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα

Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr
Website: www.cecl.gr