ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Ο ΝΟΜΟΣ 4412/2016

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εσωτερικούς (in-house) νομικούς συμβούλους εταιριών που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών ή συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς, όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο με επαρκή γνώση των βασικών αρχών δημοσίων συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Νίκος Στυλιανίδης και Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, 15:30-20:30

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο, πλην του επιμορφωτικού του χαρακτήρα, επιδιώκει να εμβαθύνει σε επιλεγμένα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αλλά και συγκεκριμένων προβλέψεων του νέου νόμου 4412/2016 που επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Προς επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής, η παρουσίαση, ιδίως από την οπτική γωνία του (δυνητικού) συμμετέχοντος στις διαδικασίες ανάθεσης θα επικεντρωθεί στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών και όχι (πλην επιλεκτικών αναφορών) σε αυτές που έχουν σαν αντικείμενο τεχνικά έργα – μελέτες ή σε αυτές των πρώην μη εξαιρούμενων τομέων (ηλεκτρισμός, ύδωρ, μεταφορές, λιμένες – αερολιμένες, ταχυδρομικές υπηρεσίες κ.λπ.). Η δομή του σεμιναρίου σε αδρές γραμμές θα είναι η ακόλουθη:


ΤΜΗΜΑ Ι
 Ο σκοπός των κανόνων δημοσίων συμβάσεων
 Πεδίο εφαρμογής
– «εσωτερικές αναθέσεις» (12)
– Ανάθεση συμβάσεων κατ’ αποκλειστικότητα (20, 110)
 Γενικές Αρχές
 Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του ν. 4412/2016

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
 Διαδικασίες ανάθεσης
– Διαδικασία με διαπραγμάτευση (32)
 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – κριτήρια ανάθεσης
 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος
-Τήρηση περιβαλλοντικής – εργατικής / κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας (18, παρ. 2)
– Ενημέρωση υποψηφίων (70)
–  Υπεργολαβία (58-131) – δάνεια εμπειρία (78)
–  Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης (104-105)
– Ματαίωση διαδικασίας (106)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
 Κανόνες εκτέλεσης
– Εφαρμοστέο δίκαιο (129)
– Τροποποίηση – μονομερής λύση σύμβασης (132-133)
 Όργανα διενέργειας διαγωνισμών
– Σύγκρουση συμφερόντων (24)
 Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ IV
Στάδια διαδικασίας ανάθεσης (ροή ενεργειών)

 Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
 Στάδιο αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς
 Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και έκδοσης απόφασης κατακύρωσης
 Δικαστική προστασία

 Καταληκτικές παρατηρήσεις – συζήτηση

 

Εισηγητής: ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εισηγητής: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος, ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών επί θεμάτων Δημόσιου Οικονομικού Δικαίου και Δικαίου των Επιχειρήσεων σε εταιρικούς φορείς και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ενώ έχει δικαίωμα παράστασης σε όλες τις βαθμίδες δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστηρίων και των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει χρηματίσει Προϊστάμενος της Μονάδας Νομικής Υποστήριξης για θέματα ΕΣΠΑ (2008-2013), εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) και είναι συγγραφέας βιβλίων επί δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων, όπως και τακτικός ομιλητής σε σχετικά επιστημονικά σεμινάρια.


Αξία συμμετοχής:

Για νομικά πρόσωπα: 230 €

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 180 €

 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πλήρες υλικό του σεμιναρίου (πίνακες – power points)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα

Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr
Website: www.cecl.gr