Οι συμφωνίες πλαίσιο μετά τον ν. 4412/2016

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και εσωτερικούς ή εξωτερικούς συμβούλους και νομικούς συμβούλους Αναθετουσών Αρχών, σε εσωτερικούς (in-house) ή εξωτερικούς νομικούς συμβούλους εταιριών που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών ή συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς, όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο με επαρκή γνώση των βασικών αρχών δημοσίων συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Νίκος Στυλιανίδης

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2016, ώρες: 16:30-20:30

ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμφωνίες–πλαίσιο αποτελούν, υπό προϋποθέσεις, ένα επωφελή, χρήσιμο και ευέλικτο τρόπο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε επίπεδο ΕΕ. Παρά ταύτα, στην χώρα μας χρησιμοποιούνται σπάνια, και τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην μη εξοικείωση των Αναθετουσών Αρχών και οικονομικών φορέων με τις σχετικές διαδικασίες, αλλά και στην μη αναλυτική ρύθμιση αυτών, ιδία από τον εθνικό νομοθέτη. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων με την έννοια, θεωρία και πρακτική των συμφωνιών-πλαίσιο, στην εμβάθυνση και εξέταση σχετικών ζητημάτων μετά την θέση σε ισχύ και εφαρμογή του νόμου 4412/2016, αλλά και, κατά το δυνατόν, στην προσήκουσα κάλυψη των σχετικών νομοθετικών κενών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το σεμινάριο, υιοθετώντας τόσο την οπτική γωνία των Αναθετουσών Αρχών, όσο και του συμμετέχοντος στις διαδικασίες ανάθεσης θα έχει, σε αδρές γραμμές, την ακόλουθη δομή:

ΤΜΗΜΑ Ι
 Η συμφωνία – πλαίσιο: από τη θεωρία στη πράξη
• Εισαγωγικές παρατηρήσεις
• Νομική φύση και εννοιολογικές διακρίσεις
• Τύπος σύμβασης ή μέθοδος;
• Δεσμευτικότητα και εκτελεστικές συμβάσεις
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (γενικά)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
— Το νομοθετικό πλαίσιο
— Σύντομη αναδρομή – επισκόπηση
— Οι ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ν. 4412/2016
• Ανάλυση στοιχείων ορισμού
• Είδη συμφωνιών – πλαίσιο
• Διάρκεια
• Εκτελεστικές συμβάσεις
• Κριτήρια ανάθεσης
• «Μίνι – διαγωνισμοί»

Το πλαίσιο (επιτυχούς) εφαρμογής
• Ομοειδείς συμβάσεις
• Επαναλαμβανόμενες συμβάσεις – πάγιες και διαρκείς ανάγκες
• Συμβάσεις αγαθών
• Συμβάσεις υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
— Ειδικότερα ζητήματα ενδιαφέροντος
• Ερμηνεία «ουσιωδών τροποποιήσεων»
• Ευελιξία
• Αποφυγή κατάτμησης
• Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ)
• Δικαστική προστασία
• Όροι διεξαγωγής «μίνι-διαγωνισμών»

Εισηγητής: Νίκος Στυλιανίδης
Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 170 €
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 130 €

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πλήρες υλικό του σεμιναρίου (πίνακες – power points)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr
Website: www.cecl.gr