Δίκαιο της Ενέργειας: Ζητήματα Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου

Εισηγητής: Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΤΖΕΜΟΣ, Δικηγόρος

Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00 – 20:00

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Για φυσικά πρόσωπα: 75 €
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55 €

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς, νομικούς και άλλους επιστήμονες που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο της ενέργειας. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα που ασχολούνται με την ενέργεια.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες, με απλό και κατανοητό τρόπο και ανεξαρτήτως της μέχρι τώρα εμπειρίας ή τριβής τους με το αντικείμενο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξοικείωσή τους με ζητήματα Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ενέργειας. Περαιτέρω το σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση του νομικού προβληματισμού επί των ζητημάτων δημοσίου και ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου της ενέργειας. Θα επιχειρηθεί να καταστούν σαφείς οι επιρροές του Δικαίου της ΕΕ και του Συνταγματικού Δικαίου στο νομικό χειρισμό θεμάτων ενέργειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

A. Το Δίκαιο της Ενέργειας σε καθεστώς ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας
– Η ενέργεια στο πρωτογενές Δίκαιο της ΕΕ.Τα άρθρα 194 και 4 της ΣυνθΛΕΕ
– Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
– Αρχικτεκτονική της αγοράς ενέργειας και παράγωγο Δίκαιο της ΕΕ. Βασικές αρτηρίες των κανονισμών
και των οδηγιών της τρίτης ενεργειακής δέσμης.
– Πρόσφατο soft law

B. Πτυχές Ειδικού Διοικητικού Δικαίου της Ενέργειας
– Ο διατομεακός χαρακτήρας του Δικαίου της Ενέργειας
– Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο της Ενέργειας
– Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Νομικό πλαίσιο
– Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
– Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
– Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕΠ): Νομικά ζητήματα
– Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ): Νομική φύση

Γ. Δίκαιο της Ενέργειας και Συνταγματικό Δίκαιο
– Συνταγματικά όρια των ιδιωτικοποιήσεων, ο εγγυητικός ρόλος του κράτους και ενέργεια
– Ο κομβικός ρόλος της αρχής της αναλογικότητας σε κρίσιμα νομικά ζητήματα δικαίου της ενέργειας
– Ζητήματα συνταγματικού δικαίου που ανακύπτουν από την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σε θέματα ενέργειας

Εισηγητής: Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΤΖΕΜΟΣ
Ο Βασίλης Γ. Τζέμος είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr), Διδάκτωρ Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας του Συνηγόρου του Πολίτη, ΣΕΠ του ΕΑΠ. Έχει διδάξει Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δίκαιο της ΕΕ μεταξύ άλλων στη Νομική Σχολή Αθηνών, στα Πανεπιστήμια Πατρών, ΔΠΘ, Στερεάς Ελλάδας, στα Ανοικτά Πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχει συγγράψει αυτοτελώς 6 βιβλία-μονογραφίες (Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο, 2013, Συνήγορος του Πολίτη, 2012, Οι Πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ. Συνθήκη της Λισαβόνας, 2009, Ο «Βασικός Μέτοχος», 2006, Das Untermaßverbot, 2004, Die dogmatishe Herleitung der Grundrechtlichen Schutzpflichten, 1999). Είναι επιμελητής έκδοσης 5 συλλογικών έργων (με πιο πρόσφατο το: Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Κατ’ άρθρον ερμηνεία, 2015). Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικά έργα και πρακτικά συνεδρίων με κριτές στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα. Είναι Επιστημονικός Διευθυντής του νέου free access ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού «Δημόσιο Δίκαιο» (www.publiclawjournal.com).

 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τμήμα Επιμόρφωσης 
Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 
Fax: 210 – 3390522
E – mail:   centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr