Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εισηγητής: Χάρης Μεϊδάνης, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 170 €
Για φυσικά πρόσωπα: 130 €
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 100 €

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 και 26 Ιανουαρίου 2016

Ώρες: 16:30-20:30 

Πού απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους / ασκούμενες και ασκούμενους δικηγόρους / νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, καθώς και Δικαστές που αναζητούν ταχεία και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις μεθόδους επίλυσης ιδιωτικών διασυνοριακών διαφορών.

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις και πρακτικές στους συμμετέχοντες, ώστε να κατανοούν και να εφαρμόζουν ορθά τις σχετικές διατάξεις και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου. Βασικό στόχο αποτελεί η διευκόλυνση της βέλτιστης εφαρμογής του εσωτερικού, διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου στον συγκεκριμένο τομέα.

Περιεχόμενο 

Διασυνοριακές διαφορές – Έννοια, περιπτώσεις

 • Το στοιχείο αλλοδαπότητας σε μία έννομη σχέση / διαφορά
 • Περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία, υποθέσεις προσωπικής κατάστασης, προσωπικές σχέσεις

Μέθοδοι επίλυσης

 • Δικαστική επίλυση – σχετικές διατάξεις δικαίου ΕΕ και ΚΠολΔ 
 • Εξωδικαστική επίλυση – εναλλακτικές μορφές με έμφαση στη διαμεσολάβηση
 • Η περίπτωση της διαιτησίας
 • Οργάνωση της διαιτησίας– Θεσμική και ad hoc

To ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου

 • Τι συμβαίνει εάν τα μέρη έχουν επιλέξει δίκαιο και τι εάν δεν έχουν – Οι κανόνες συγκρούσεως
 • Διαιτησία και εφαρμοστέο δίκαιο – Διεθνώς παραδεδεγμένοι κανόνες, αρχές UNCITRAL

Το ζήτημα της διεθνούς εκτέλεσης αποφάσεων

 • Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ
 • Ο ΚΠολΔ
 • Διεθνείς συμβάσεις
 • Η περίπτωση της σύμβασης της Νέας Υόρκης

Ειδικά θέματα

 • Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ για ζητήματα ιδ.δ.δ.
 • Ζητήματα από τη διεθνή διαιτησία και/ή τη διαμεσολάβηση
 • Διεθνείς εμπορικές διαφορές και προληπτική δικηγορία

 

Εισηγητής: ΧΑΡΗΣ Π. ΜΕΪΔΑΝΗΣ
Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (LL.M) και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Διδακτορικό). Δικηγόρος από το 1995. Πλήθος δημοσιεύσεων στον ελληνικό και ξενόγλωσσο νομικό τύπο, και εισηγήσεων / παρεμβάσεων σε συνέδρια, ημερίδες, και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικών με τη θεματική.

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τμήμα Επιμόρφωσης 
Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr