ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιρειών και της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα τόσο στην σύνταξη συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας – αποκλειστικής διανομής όσο και στην υποστήριξη νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της προμήθειας και αντιπροσώπευσης προϊόντων

Εισηγητής
Σπύρος Αλεξανδρής, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
12 και 13 Μαΐου 2010, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους συμμετέχοντες σχετικά με τη σύνταξη συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας αλλά και την υπεράσπιση των εντολέων τους στις περιπτώσεις δικαστικών εμπλοκών με την παροχή αποτελεσματικών νομικών συμβουλών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας 

  – Νομοθετικό πλαίσιο – Σκοπός της ρυθμίσεως 

  – Συμβαλλόμενοι – Έννοια Εμπορικού Αντιπροσώπου – Διακρίσεις από άλλους εμπορικούς διαμεσολαβητές 

  – Δικαιώματα και υποχρεώσεις Εμπορικού Αντιπροσώπου – Ασυμβίβαστα 

  – Καθήκοντα συμβαλλoμένων μερών 

  – Αμοιβή Εμπορικού Αντιπροσώπου 

  – Τύπος συμβάσεως Εμπορικής Αντιπροσωπείας – Διάρκεια – Αλυσιδωτές συμβάσεις – Λύση της σύμβασης 

  – Αποζημίωση πελατείας και περαιτέρω αξιώσεις Εμπορικού Αντιπροσώπου 

  – Υποχρεώσεις μετά τη λύση 

  – Ρήτρες διαιτησίας – Παρέκταση αρμοδιότητας – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 • Σύμβαση Αποκλειστικής διανομής 

  – Νομοθετικό πλαίσιο 

  – Έννοια και χαρακτηριστικά της σύμβασης Διανομής – Κριτήρια 

  – Διάκριση από σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και άλλες διαμεσολαβητικές συμβάσεις 

  – Καθήκοντα Διανομέα 

  – Αμοιβή Διανομέα 

  – Τύπος συμβάσεως Αποκλειστικής Διανομής – Διάρκεια – Αλυσιδωτές συμβάσεις – Λύση της σύμβασης 

  – Αποζημίωση πελατείας και περαιτέρω αξιώσεις διανομέα 

  – Ρήτρες διαιτησίας – Παρέκταση αρμοδιότητας – Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΕισηγητήςΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Δικηγόρος, LL.M., συνεταίρος δικηγορικής εταιρείας «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι», Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του ΝοΒ, Επιμελητής ύλης της ΕπισΕΔ, συγγραφέας άρθρων σε νομικά περιοδικά σε θέματα εμπορικού δικαίου με πολύχρονη δικαστηριακή πρακτική και συμβουλευτική δικηγορία. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

Με τη συμμετοχή στο σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν η εγγραφή και συνδρομή για 6 μήνες στην Τράπεζα Νομικής Τεκμηρίωσης, www.inlaw.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210 – 3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr