ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς, νομικούς, πολιτικούς και διοικητικούς επιστήμονες που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το διοικητικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με τη διοικητική διαδικασία. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης

Εισηγητής
Βασίλειος Τζέμος, Δρ. Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
20 και 22 Απριλίου 2010, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες, με απλό και κατανοητό τρόπο και ανεξαρτήτως της μέχρι τώρα εμπειρίας ή τριβής τους με το αντικείμενο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξοικείωση τους με τις αρχές της διοικητικής δράσης και τις πρακτικές εφαρμογές του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κύριο μέλημα είναι η μετάδοση της μεθοδολογίας και της βασικής τεχνογνωσίας για την νομική αντιμετώπιση ζητημάτων διοικητικής διαδικασίας. Περαιτέρω το σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση του νομικού προβληματισμού επί των προβληματικών ζητημάτων που τίθενται κατά την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και των αρχών της διοικητικής δράσης. Επίσης θα επιχειρηθεί να καταστούν σαφείς οι επιρροές του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και του Συντάγματος στο νομικό χειρισμό θεμάτων διοικητικής διαδικασίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Οι αρχές της διοικητικής δράσης – Η δημόσια διοίκηση

  – Η αρχή της νομιμότητας γενικά – Η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης 

  – Η αρχή της χρηστής διοίκησης – Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη – Η αρχή της διαφάνειας – Η αρχή της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας της διοικητικής δράσης 

  – Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων – Όρια και εξαιρέσεις 

  – Η αρχή της αναλογικότητας – Πρώτα ο έλεγχος νομιμότητας και μετά ο έλεγχος αναλογικότητας 

  – Το δημόσιο συμφέρον ως μόνη κατ΄ εξαίρεση αρχή της διοικητικής δράσης – Το δημόσιο συμφέρον ως συνισταμένη θεμελιωδών δικαιωμάτων 

  – Η αρχή της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης 

  – Η αρχή του διοικητικού ελέγχου 

 • Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 • Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

 • Γενική και επικουρική εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

 • Αιτήσεις προς τη Διοίκηση, Διοικητικές Προσφυγές – Αιτήσεις θεραπείας και ιεραρχικές προσφυγές, ειδικές και ενδικοφανείς προσφυγές, αναφορές. 

 • Τήρηση Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας 

 • Γνωμοδοτική διαδικασία 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα

Εισηγητής: Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΤΖΕΜΟΣ
Ο Βασίλης Τζέμος είναι Διδάκτωρ Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας του Συνηγόρου του Πολίτη. Διδάσκει Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Παν/μιο Στερεάς Ελλάδος. Έχει διδάξει Διοικητικό, Συνταγματικό, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Παν/μια Πατρών, Στερεάς Ελλάδος και Αιγαίου, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στην Ακαδημία Αξιωματικών Αστυνομίας, στο ΑΤΕΙ Αθήνας και σε σεμινάρια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εισηγητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Συγγραφέας 4 βιβλίων, πολυάριθμων άρθρων και μελετών. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

Με τη συμμετοχή στο σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν η εγγραφή και συνδρομή για 6 μήνες στην Τράπεζα Νομικής Τεκμηρίωσης, www.inlaw.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210 – 3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr