ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Έλεγχος Διακηρύξεων, προστασία ενώπιον τόσο Δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους αναθετουσών αρχών ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, υπαλλήλους αναθετουσών και διαχειριστικών αρχών καθώς και Δικαστές.

Εισηγητής
Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
9 και 10 Νοεμβρίου 2009, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις και πρακτικές στους συμμετέχοντες, ώστε να κατανοούν και εφαρμόζουν ορθά τις σχετικές διατάξεις και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ιστορική αναδρομή και γενική εισαγωγή στις κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων (2004/17 και 2004/18)
 • Διάκριση: δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις παραχώρησης
 • Δικονομικές Οδηγίες (89/665 και 92/13) και νόμοι που τις μετέφεραν στο εθνικό μας δίκαιο (ν.2522/1997 και ν.2854/2000)
 • Τρίπτυχο παροχής δικαστικής προστασίας
  – Δικαιοδοσία και διαδικασία εκδίκασης
  – Ασφαλιστικά μέτρα
  1. Προϋποθέσεις 
  (1) Ως προς το παραδεκτό
  α. Αναφορικά με την προδικασία
  β. Αναφορικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
  (2) Ως προς το βάσιμο
  α. Σοβαρή πιθανολόγηση κανόνα δικαίου
  β. Αναγκαιότητα λήψης ασφαλιστικού μέτρου
  γ. Στάθμιση εμπλεκομένων συμφερόντων
  2. Συνέπειες άσκησής της
  (1) Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής
  (2) Εύρος και είδος λαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων
  (3) Δυνατότητα ανάκλησης προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
  (4) Απαίτηση άσκησης κυρίας αγωγής μετά την λήψη ασφαλιστικών μέτρων
  (5) Προβληματική εξασφάλισης της εκτελεστότητας των αποφάσεων 

  – Οριστική κρίση (ακύρωση ή αναγνώριση ακυρότητας παράνομων πράξεων)
  1. Προθεσμία άσκησης
  2. Προϋποθέσεις – Συνέπειες
  (1) Προηγουμένη άσκηση ενδικοφανών προσφυγών 
  (2) Λόγοι ακύρωσης
  (3) Εξασφάλιση της εκτελεστότητας των ακυρωτικών αποφάσεων 

  – Αγωγή αποζημίωσης
  1. Αρμόδιο Δικαστήριο και διαδικασία εκδίκασης για την αγωγή αποζημίωσης
  2. Προθεσμία άσκησης της αγωγής αποζημίωσης
  3. Υποχρέωση προγενέστερης ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης
  4. Νομική βάση αξίωσης αποζημίωσης και κριτήρια καθορισμού έκτασής της
  5. Εξασφάλιση της εκτελεστότητας των αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημίωση

 • Προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής σημασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Ανάπτυξη της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομολογίας
 • Διαγωνισμοί με προϋπολογισμό κάτωθι των κοινοτικών κατωφλίων (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006)

Εισηγητής: ΧΑΡΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 

πρ. Ειδικός Επιστήμονας στο μεταπτυχιακό Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του αν. καθηγητή Θ. Φορτσάκη. Συντάκτης του εξαμηνιαίου νομικού περιοδικού Ενέργεια & Δίκαιο εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, πρ. εξωτερικός νομικός σύμβουλος σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και δη στην τεχνολογία της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr