ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εισηγητής

Παναγιώτης Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
17 & 19 Φεβρουαρίου 2009, 17:00 – 21:00

Πού απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές αγορές
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο χώρο των επενδύσεων
 • Σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών

ΣΚΟΠΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζει με ταχείς ρυθμούς λόγω της απελευθέρωσης της νομοθεσίας των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων, των τεχνολογικών μεταβολών, της πλήρους ελευθερίας στην κίνηση επενδυτικών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων και της συνεχώς αυξανόμενης απαίτησης των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. 

Στην νέα αυτή πραγματικότητα τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι νομικοί σύμβουλοι, οι λογιστές και οι υποψήφιοι επενδυτές για να μπορέσουν να επιβιώσουν πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό, τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίων (Swaps, Options, Futures, Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations κ.α.), τον τρόπο χρησιμοποίησης τους είτε για επενδυτικούς είτε για κερδοσκοπικούς λόγους καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που έχει ένας επενδυτής για να προστατευτεί από τον επενδυτικό κίνδυνο. Επίσης θα γίνει αναφορά στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Αρχιτεκτονικές αγορών χρήματος και κεφαλαίων 
 • Διατραπεζική αγορά & Ρόλος κεντρικής τράπεζας 
 • Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (Hedge Funds) 
 • Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων (Interest Rate SWAPS) 
 • Κυβερνητικά και Εταιρικά ομόλογα – Αποδόσεις – Κίνδυνοι 
 • Τιτλοποίηση ενυπόθηκων δανείων (Mortgage Backed Securities) 
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα σε μετοχές και συνάλλαγμα 
 • Παράγωγα πιστωτικού κινδύνου (Credit Default Swaps – CDS, Collateralized Debt Obligations – CDOs)

Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΚΗΣ 

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr